Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wniosków składanych na posiedzeniach komisji
(znak OR.b.0003.11.2018 zgłoszony dnia 2018-03-14, w okresie międzysesyjnym przez: Sylwia Żak-Biesik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Rady Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40, zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie na stronie Urzędu Miasta Oświęcim informacji na temat składanych interpelacji i wniosków przez Radnych o wnioski składane na posiedzenia komisji w trakcie trwania całej kadencji. Obecnie widniejące tam informacje o aktywności są niepełne i nie ukazują pracy, która nie ogranicza się jedynie do posiedzeń sesyjnych.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-03-23)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na Pani wniosek złożony w dniu 13.03.2018 r. dot. uzupełnienia strony internetowej o wnioski składane przez radnych na posiedzeniach komisji wyjaśniam, że art. 24 ust. 3, 6 i 7 Ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że w sprawach dot. gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta. Składane są one na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronic internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Jednocześnie informuję, że każdy radny może składać wnioski do Prezydenta Miasta indywidualnie lub poprzez komisję. Wnioski składane indywidualnie powinny mieć formę pisemną. Natomiast wnioski składane przez radnych na posiedzeniach komisji (pisemne lub ustne) po ich przegłosowaniu stają się wnioskami komisji i jako takie są przekazywane pisemnie do Prezydenta Miasta bez wskazania wnioskującego. Informacja o autorze wniosku zawarta jest w protokole z posiedzenia komisji na którym wniosek został przyjęty. Zgodnie z paragrafem 9 ust. 3 Statutu Miasta Oświęcim, protokoły z sesji oraz posiedzeń komisji Rady, łącznie z podjętymi uchwałami, z wyjątkiem części obejmujących informacje, których jawność z mocy ustaw jest ograniczona lub wyłączona są zamieszczane niezwłocznie po ich przyjęciu na stronic internetowej Urzędu. Oznacza to, że każdy zainteresowany mieszkaniec miasta, zapoznając się z protokołem komisji ma wgląd również w wyżej wymienione wnioski, które mówią o aktywności poszczególnych radnych.
W związku z powyższym uważam, że powtórna publikacja wniosków komisji ujętych w protokołach jest bezzasadna.

[ 133 ]