Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
bezpłatnej komunikacji
(znak OR.b.0003.10.2018 zgłoszony dnia 2018-02-09, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 i §40 zgłaszamy następujący wniosek:
Wzorując się na innych miastach, np. Kraków, Tychy, strony porozumienia KZK GOP i inne wnioskujemy o wprowadzenie na terenie miasta bezpłatnej komunikacji miejskiej w dni kiedy zanieczyszczenie powietrza przekracza dozwolone normy.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-20)


Odpowiadając na wniosek z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta bezpłatnej komunikacji miejskiej w dni, w których zanieczyszczenie powietrza przekracza dozwolone normy - uprzejmie informuję:
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin.
Z opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu z kontroli jakości powietrza w Polsce wynika, że za 82-92,8% zanieczyszczeń odpowiedzialna jest niska emisja a zanieczyszczenia komunikacyjne stanowią jedynie 5,4-7%. O małym znaczeniu komunikacji zbiorowej na stan zanieczyszczenia powietrza wskazuje fakt, że zgodnie ze wskazaniami zamontowanych czujników największy poziom zanieczyszczenia występuje w okresach nocnych, gdzie ruch autobusów jest mały lub w ogóle nie występuje. Stąd też działania antysmogowe Miasta Oświęcim ograniczające niską emisję w głównej mierze polegają na: rozbudowie i modernizacji sieci ciepłowniczej, uciepłowieniu gminnych zasobów mieszkaniowych, udzielaniu osobom fizycznym, osobom prawnym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych z budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne źródła grzewcze.
W związku z powyższym Miasto nie planuje wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej, w dni, w których zanieczyszczenie powietrza przekracza dozwolone normy.

[ 212 ]