Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
ponownego przeliczenia środków SIRO
(znak OR.b.0003.9.2018 zgłoszony dnia 2018-02-09, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 i §40 zgłaszamy następujący wniosek:
W związku z pytaniami ze stron Rad Osiedli zwracamy się z wnioskiem o ponowne przeliczenie środków w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli. W załączeniu przedkładamy stosowną tabelę.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2018-02-19)


W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony w dniu 9.02.2018 r. w/s ponownego przeliczenia środków w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli, informuję, że zgodnie z zapisami statutów osiedli w projekcie budżetu miasta ustalana jest corocznie kwota przeznaczona na w/w inicjatywę. Kwota ta składa się z dwóch części:
- stałej - 10 % całej kwoty,
- zmiennej - 90 % kwoty.
Kwota stała dzielona jest pomiędzy wszystkie osiedla w równych częściach. Natomiast kwota zmienna rozdzielana jest na poszczególne osiedla według kryterium liczby mieszkańców osiedla, ustalone zgodnie z zapisami Statutu, tj. na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
W związku z powyższym ustalając kwoty dla poszczególnych Rad Osiedlowych w projekcie budżetu miasta na rok 2018 r. wzięto liczbę mieszkańców na dzień 30 września 2017 r. Podział środków przeznaczonych na Społeczną Inicjatywę Rad Osiedli na 2018 r. wygląda następująco:

Biorąc powyższe pod uwagę, wyliczenia kwot w ramach SIRO dla poszczególnych osiedli zostały dokonane prawidłowo.

[ 146 ]