Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wymiany nawierzchni pod pojemnikami na odpady komunalne przy ulicy Mieszka I przed blokiem o nr 1 -5
(znak OR.b.0003.58.2017 zgłoszony dnia 2017-08-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Elżbieta Kos )


Stosownie do zapisów Rozdziału IV § 40 Statutu Miasta wnoszę o wymianę nawierzchni pod pojemnikami na odpady komunalne przy ulicy Mieszka I przed blokiem o nr 1 -5.
Wydzielony pod kubły teren jest nieoświetlony, nawierzchnia kiedyś asfaltowa jest pokruszona i nierówna , przez co może dochodzić do upadków i potknięć mieszkańców wynoszących śmieci.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-12)


Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30 sierpnia 201 7r. w sprawie wymiany nawierzchni pod pojemnikami na odpady komunalne przy ulicy Mieszka 1 przed blokiem o nr 1-5 - uprzejmie informuję:
W 2016r. została opracowana dokumentacja dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych na terenie ograniczonym: al. Słowackiego, al. Tysiąclecia. „Park Chemików", ul. Mieszka I. W ramach projektu została uwzględniona wymiana nawierzchni pod pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Koszt wymiany nawierzchni został oszacowany na kwotę 14 000.00 zł. Niestety z uwagi na obecną sytuację budżetu miasta brak jest możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym.
W związku z powyższym Pani wniosek zostanie rozpatrzony w trakcie prac nad projektem budżetu miasta na 2018r.

[ 139 ]