Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
przycięcia drzew zlokalizowanych na cmantarzu żydowskim
(znak OR.b.0003.52.2017 zgłoszony dnia 2017-08-22, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o przycięcie drzew zlokalizowanych na cmentarzu żydowskim, które zwisają nad ulicę Wysokie Brzegi.
W związku z licznymi prośbami mieszkańców, wnioskuję o zwrócenie się do zarządcy cmentarza żydowskiego z prośbą o przycięcie drzew mających konary nad ul. Wysokie Brzegi w pobliżu skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.
Mieszkańcy są zaniepokojeni stanem i wielkością konarów wyżej wymienionych drzew. Należy dodać, że droga jest uczęszczana zarówno przez samochody, jak i pieszych. Ponadto w pobliżu znajduje się Szpital Powiatowy, Szkota Muzyczna oraz Targowisko Miejskie.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-08-24)


Odpowiadając na wniosek złożony w okresie międzysesyjnym, w dniu 22 sierpnia 20I7r. - wyjaśniam, że pismem z dnia 12.06.2017r. Miasto wystąpiło do właściciela cmentarza żydowskiego z wnioskiem o dokonanie przeglądu drzewostanu i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew od strony drogi powiatowej - ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu.
Dodatkowo informuję, że wniosek Pana Radnego został przesłany do właściciela cmentarza za pismem z dnia 24.08.2017. Uzyskaną odpowiedź przekażę odrębnym pismem.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 24 listopada 2017 r.

Nawiązując do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 24 sierpnia 2017r. znak jw. -informuję, że w dniu 23 listopada br. Pani Dorota Wiewióra Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku Białej, przesłała maiłem skan faktury wystawionej przez wykonawcę usługi cyt. „Pielęgnacja, cięcia sanitarne drzew na terenie Cmentarza Żydowskiego w Oświęcimiu, rosnących wzdłuż ulicy Wysokie Brzegi ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego”.

[ 104 ]