Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania na elewacji frontowej budynku byłego ratusza tablic pamiątkowych
(znak OR.b.0003.51.2017 zgłoszony dnia 2017-08-22, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40, w nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację (L.dz. D/0620/27/121/2017) składam wniosek o zamontowanie na elewacji frontowej budynku byłego ratusza tablic pamiątkowych - Łukasza Górnickiego, Ofiar Terroru Stalinowskiego oraz Legionistów Polskich.
Autorom i inicjatorom montażu przed laty wyżej wymienionych tablic przyświecał cel upamiętnienia wybitnych postaci oraz istotnych wydarzeń dla społeczności lokalnej. To właśnie inicjatorzy montażu tych tablic wybrali to miejsce na ich ekspozycję. Jako, że jest to centralne miejsce w naszym mieście - nie należy zmieniać lokalizacji tablic. Tablice powinny jedynie zostać odrestaurowane i zamontowane na elewacji frontowej budynku byłego ratusza.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa dwóch wybitnych Polaków: bł. Jerzego Popiełuszki, który powiedział, że „nie można tworzyć dziejów bez dziejów", a także Józefa Piłsudskiego stwierdzającego, że „kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości".
Tak więc wnioskuję o ponowny montaż na elewacji frontowej budynku byłego ratusza tablic pamiątkowych - Łukasza Górnickiego, Ofiar Terroru Stalinowskiego oraz Legionistów Polskich.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-09-01)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym, w dniu 22.08.2017r., znak: OR.b.0003.51.2017 w sprawie tablic pamiątkowych umieszczonych na budynku byłego ratusza przy Rynku Głównym uprzejmie informuję, że wymienione obiekty zostały poddane badaniom konserwatorskim.
Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zachowania przekazanych do Muzeum Zamek tablic można stwierdzić, że TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI OFIAR TERRORU STALINOWSKIEGO po przeprowadzeniu konserwacji może zostać ponownie zamontowana na elewacji Ratusza. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w nowej wystawie w ratuszu część ekspozycji poświęcona będzie właśnie represjom minionego systemu politycznego, proponujemy umieścić omawianą tablicę w tej części ekspozycji (cele więzienne), jako jej integralny element.
Pozostałe dwie tablice czyli: TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI ŁUKASZA GÓRNICKIEGO i TABLICA POŚWIĘCONA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY LEGIONÓW POLSKICH są w bardzo złym stanie zachowania. W obecnej chwili uszkodzenia takie jak: bardzo liczne spękania, duże ubytki narożników, słaby i osypujący się marmur, jak również mocne beczkowate wygięcie obu tablic, uniemożliwiają jakąkolwiek ekspozycję wymienionych obiektów.
W ocenie konserwatorskiej kwalifikujemy je do wykonania reprodukcji. Konserwacja omawianych dwóch płyt byłaby nie tylko bardzo pracochłonna ale i kosztowna. Poza tym uzyskane efekty nie zrównoważą oczekiwanego rezultatu estetycznego.
Biorąc powyższe pod uwagę, omawiane tablice, po wykonaniu kopii również powinny zostać eksponowane we wnętrzu „ratusza" jako część współczesnej historii miasta i jej mieszkańców.

[ 111 ]