Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
dojazdu dla karetki pogotowia do bloku przy ul. Dąbrowskiego 51-59.
(znak OR.b.0003.37.2017 zgłoszony dnia 2017-05-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisów statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam następujący wniosek.

W imieniu mieszkańców bloku przy ulicy Dąbrowskiego 51 - 59 proszę o pilne wykonanie dojazdu dla karetki pogotowia do klatek 51 i 53. Obecnie jest tam pas zieleni, który znacznie utrudnia codzienny przewóz dwóch osób na dializy, zwłaszcza gdy zajęty jest obok parking.
Osoby te nie są w stanie o własnych siłach wsiąść do karetki i są wnoszone przez służby medyczne.
Jednocześnie wnioskuję o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2018 środków na remont ciągów pieszych i ulicy w tym rejonie.
Informuję, iż stan chodników jest fatalny i stwarza realne zagrożenie dla osób starszych i szczególną trudność dla niepełnosprawnych i rodziców przewożących dzieci w wózkach.

Do wniosku dołączam podpisy mieszkańców w/w bloku


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-13)


Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 21 maja 2017 r. w sprawie pilnego wykonania dojazdu dla karetek pogotowia na terenie zielonym przed klatkami schodowymi ozn. 51 i 53 w budynku wielomieszkaniowym ozn. Dąbrowskiego 51-59 oraz zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2018 środków na remont ciągów pieszych i ulicy w tym rejonie - informuję:
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie uznałem konieczność wykonania dojazdu dla karetek poprzez wybrukowanie części istniejącego zieleńca oraz wykonanie miejsc postojowych pomiędzy tymi dojazdami. Przedmiotowe prace wymagają zabezpieczenia w projekcie budżetu miasta na 2018 r. środków finansowych na opracowania dokumentacji projektowej a następnie na realizację zadania.
Natomiast przebudowa ciągów pieszych i ulicy uzależniona będzie od możliwości finansowych Miasta, w związku z inwestycjami już rozpoczętymi i kontynuowanymi w roku przyszłym oraz dla których dokumentacja projektowa została opracowana w latach ubiegłych.

[ 140 ]