Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
poprawy oznakowania poziomego na ulicy J.Słowackiego
(znak OR.b.0003.23.2017 zgłoszony dnia 2017-03-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie !
Zgodnie z zapisami §39 oraz §40 Statutu Miasta Oświęcim zgłaszam wniosek o zwrócenie się do odpowiedniego organu Starostwa Powiatowego w sprawie poprawienia oznakowania poziomego remontowanej ostatnio ulicy „Aleja Juliusza Słowackiego". Mieszkańcy Osiedla Chemików zwracają uwagę na fakt, że pasy na przejściach dla pieszych na w/w ulicy po zaledwie 4-5 miesiącach użytkowania stały się niewidoczne. Problem dotyczy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicami Tysiąclecia, Wróblewskiego oraz przejścia na wysokości sklepu PSS Społem „Duży Berlin".


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-07)


Odpowiadając na wniosek znak: OR.b.0003.23.2017 złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 marca 2017r. w sprawie odnowienia oznakowania poziomego na wyremontowanym odcinku Alei Słowackiego - drogi powiatowej - uprzejmie informuję, że zgodnie z ustaleniami podjętymi z Starostwem Powiatowym, istniejące oznakowanie wykonane jesienią ubiegłego roku w technologii cienkowarstwowej, zostanie odnowione w technologii grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej po zakończeniu trwającej przebudowy drugiego odcinka Alei Słowackiego.

[ 120 ]