Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
działań w kierunku poprawy jakości powietrza w mieście
(znak OR.b.0003.14.2017 zgłoszony dnia 2017-02-22, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Elżbieta Kos )


Stosownie do zapisów rozdziału IV § 39 statutu Miasta Oświęcim, zwracam się z następującym wnioskiem:
Mając na uwadze konieczność poprawy jakości powietrza w naszym mieście, wnioskuję o rozszerzenie działań w tym kierunku i objęcie dofinansowaniem do wymiany starych pieców, tzw, „kopciuchów" na bardziej ekologiczne źródła energii również dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej z uwzględnieniem właścicieli kamienic.
Ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, zwłaszcza dzieci, osób starszych i cierpiących na choroby układu oddechowego. Aktualnie obowiązujący program dofinansowań do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne źródła energii jest niewystarczający, dlatego powyższy wniosek jest uzasadniony, gdyż samo karanie mieszkańców za spalanie w piecach produktów niedozwolonych nie przyniesie wymiernych efektów.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-03-03)


Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na wniosek z dnia 22 lutego 2017r. znak: OR.b.0003.14.2017 złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w sprawie udzielania dofinansowania do wymiany starych pieców tzw. "kopciuchów" na nowe ekologiczne źródła grzewcze dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej z uwzględnieniem właścicieli kamienic - uprzejmie informuję, że możliwość udzielania dotacji dla lokali mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego była przedmiotem wcześniejszych analiz.
Obecnie trwają prace nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze w lokalach mieszkalnych budownictwa wielorodzinnego, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim, Po opracowaniu projektu uchwały planuje się przesłać dokument do dziewięciu zarządców nieruchomości, celem skonsultowania zaproponowanych zapisów. Po uzyskaniu opinii projekt uchwały skierowany zostanie pod obrady Rady Miasta Oświęcim.


Odpowiedź uzupełniająca z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Szanowna Pani Radna,
nawiązując do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 28.02.2017 r. znak jw. na wniosek w sprawie udzielania dofinansowania do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne źródła grzewcze dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej z uwzględnieniem właścicieli kamienic - uprzejmie informuję, że nadal trwają prace nad projektem stosownej uchwały Rady Miasta Oświęcim.
Powyższe wynika z faktu, iż do opracowanego projektu uchwały i przesłanego do zarządców nieruchomości, zostały wniesione uwagi. Zastrzeżenia dotyczą głównie spraw technicznych z zakresu podłączania do centralnego ogrzewania wspólnot mieszkaniowych lub pojedynczych lokali. Uwagi rozpatrywane są wspólnie z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Oświęcimiu.
Stąd też planuje się, że projekt uchwały pod obrady Rady Miasta Oświęcim zostanie skierowany na sesję najpóźniej w październiku bieżącego roku, natomiast środki finansowe na dofinansowanie zadania zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu Miasta Oświęcim na 2018r.

[ 147 ]