Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
włączenia się w akcję pomocową "Wymiana ciepła"
(znak OR.b.0003.11.2017 zgłoszony dnia 2017-02-21, w okresie międzysesyjnym przez: Sylwia Żak-Biesik )


Szanowny Panie Prezydencie, stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV §40, składam wniosek o włączenie się w społeczną akcję pomocową „Wymiana ciepła", która polega na dzieleniu się z. osobami potrzebującymi ciepłymi ubraniami. Wnoszę o zainstalowanie przy Oświęcimskim Centrum Kultury wieszaka, osłoniętego namiotem, aby można było zostawiać tani niepotrzebne, ciepłe ubrania, z których zupełnie bezpłatnie będą mogli skorzystać najbardziej potrzebujący. W trzech dzielnicach Warszawy, gdzie zrodził się ten pomysł, takie wieszaki znajdują się przy Ratuszach.
Wspólnie pokażmy, że nie jesteśmy obojętni na los osób ubogich i bezdomnych.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-03-07)


Szanowna Pani,
w odpowiedzi na złożony przez Panią wniosek w dniu 21.02.2017 r„ w sprawie włączenia się w społeczną akcję pomocową „Wymiana ciepła", polegającą na dzieleniu się z osobami potrzebującymi ciepłymi ubraniami, po zasięgnięciu opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuję:
W Schronisku dla osób bezdomnych prowadzona jest od kilku lat akcja o podobnym charakterze, co wnioskowana przez Panią. Została w nim wyłoniona grupa 5 osób bezdomnych, których zadaniem jest prowadzenie magazynu z rzeczami dla osób bezdomnych i znajdujących się w potrzebie. Osoby te, w ramach realizowanej procedury, uczestniczą w przyjmowaniu darów od osób prywatnych, rodzin, grup nieformalnych, organizacji i instytucji z terenu miasta, przedsiębiorców, w ramach których pozyskiwana jest m.in. odzież. Nadzór nad realizowaniem powyższej procedury sprawują pracownicy Schroniska. Warto podkreślić, że jedną z większych zbiórek odzieży zimowej wśród mieszkańców miasta organizuje corocznie Straż Miejska.
Przyjęcie darów odbywa się przez cały rok, by w prowadzonym magazynie znalazła się odzież sezonowa, udostępniana osobom bezdomnym, w tym ulicznym, mieszkańcom Domu Socjalnego, ale i innym ubogim mieszkańcom miasta, w przypadku zdiagnozowania takiej potrzeby przez pracowników MOPS.
Osoby oddelegowane do przyjęcia darów dbają o ich odpowiednią segregację, biorąc pod uwagę stopień zniszczenia odzieży, zanieczyszczenia jej, czy też możliwości wystąpienia insektów ludzkich. Przyjmowana odzież jest prana, magazynowana i wydatkowana, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
W razie występowania braków w poszczególnych elementach odzieży, pracownicy Schroniska informują swoje rodziny, przyjaciół, pracowników MOPS, znajomych, współpracujące z MOPS organizacje i instytucje, a także zamieszczają informacje na portalach społecznościowych.
Z uwagi na ograniczoną powierzchnię magazynową nie ma możliwości przyjmowania odzieży z dużym zapasem.
Powyżej przedstawiony proces pozyskiwania odzieży, a następnie jej selekcji jest sprawdzony i skuteczny, gdyż często w trakcie organizacji większych zbiórek, jak ta. którą organizuje Straż Miejska, do Schroniska trafia odzież nie nadająca się do dalszego użytku, często magazynowana w piwnicach, na strychach, gdzie ma kontakt z wilgocią i wszelkiego rodzaju insektami lub zniszczona, co wynika z wieloletniego użytku.
Celem pomocy społecznej jest traktowanie każdej osoby wymagającej wsparcia z należytym szacunkiem i uszanowaniem jej godności, czemu uwałczałoby przekazywanie odzieży w złym stanie, powodując tym samym wtórne etykietowanie i naznaczanie piętnem pomocy społecznej. Dlatego też Ośrodek przywiązuje dużą wagę do tego, by odzież, jaka wydawana jest osobom bezdomnym i innym mieszkańcom miasta, była dobrej jakości i nie wyróżniała tych osób spośród grona pozostałych mieszkańców.
W opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu nie ma potrzeby włączania się w społeczną akcję pomocową „Wymiana ciepła", gdyż stosowane dotychczas rozwiązania zabezpieczają występujące w powyższym zakresie potrzeby. Włączenie się do proponowanej akcji społecznej wiązać się będzie z koniecznością pozyskania powierzchni magazynowej, zadbania o prawidłową obsługę, w tym segregację odzieży, co będzie generowało dodatkowe koszty, w tym w zakresie składowania odpadów, zużycia mediów i środków chemicznych (pranie).

[ 160 ]