Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wycięcia drzewa przy ul. Chrobrego 3
(znak OR.b.0003.67.2016 zgłoszony dnia 2016-10-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Zwracamy się z prośbą o wycięcie modrzewia przy ul. Chrobrego 3 oraz przycięcie drzew od strony zachodniej. Mieszkańcy niższych kondygnacji mają cały czas ciemno i zimno w mieszkaniach. Modrzew w chwili obecnej jest wyższy od budynku i istnieje obawa że przy silniejszych wiatrach może zostać złamany.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-10-31)


Odpowiedź z dnia 31.10.2016 r.

Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 26.10.2016r. w sprawie wycinki drzewa gatunku modrzew, zlokalizowanego w obrębie budynku położonego przy ul. B. Chrobrego 3 w Oświęcimiu oraz przycięcia drzew rosnących od strony zachodniej ww. budynku - uprzejmie informuję, że przedmiotowy modrzew został zawnioskowany do Starosty Oświęcimskiego, celem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie.
W przypadku uzyskania zezwolenia, wycinka oraz przycinka ww. drzew będzie zrealizowana najpóźniej w I kwartale 2017r.

Odpowiedź z dnia 29.11.2016 r.

Uzupełniając odpowiedź udzieloną pismem z dnia 31.10.2016r. znak jw. - uprzejmie informuję, że decyzją z dnia 25.11.2016r. znak:WOŚ.613.1.203.2016 Starosta Oświęcimski nie zezwolił na usunięcie zawnioskowanego modrzewia.
W uzasadnieniu swojej decyzji Starosta wskazał: cyt. „Drzewo jest w dobrym stanie fitosanitarnym, posiada pionowy pokrój oraz prawidłowo ukształtowany pień i koronę. System korzeniowy jest głęboko osadzony i nie kolidował z niedawnym remontem ścieżek. Modrzew zlokalizowany jest w północno - wschodnim narożu budynku mieszkalnego, w związku z czym nie blokuje dostępu światła dziennego do mieszkań. Na dzień wizji nie stwierdzono oznak działania czynników chorobotwórczych i żadnych innych podstaw do zakwalifikowania drzewa do usunięcia. Rozmiar modrzewia przy jego prawidłowym rozwoju, nie jest przesłanką do zapobiegawczego usunięcia drzewa".

[ 162 ]