Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
rozpoczęcia prac na ul. Szpitalnej
(znak OR.b.0003.65.2016 zgłoszony dnia 2016-10-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów statutu Miasta Oświęcim rozdział IV§ 39.1-2 składamy interpelację w sprawie rozpoczęcia prac na ul. Szpitalnej.
W związku z opracowaniem planu przebudowy terenu w obrębie ulic Dąbrowskiego, Szpitalna i Krasińskiego, dobiegającymi końca pracami nad uzyskaniem pozwoleń na budowę w w/w obszarze oraz uregulowaniem spraw własnościowych terenu za sklepem Lewiatan (tzw. „Mały Berlin") zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta na 2017 r., tak by można było rozpocząć w II połowie 2017 roku pierwsze prace na wymienionym obszarze (I etap inwestycji).


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-11-04)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta w dniu 26 października 2016r. w sprawie rozpoczęcia 1 etapu prac na ulicy Szpitalnej, uprzejmie informuję, że w dniu 4 października 2016r. projektant przekazał do Urzędu Miasta w Oświęcimiu dokumentację projektową dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów pomiędzy ulicami: Szpitalną. Dąbrowskiego, Krasińskiego oraz Potokiem Klucznikowskim w Oświęcimiu wraz z pozwoleniem na budowę. Obecnie trwają prace nad projektem budżetu miasta na 2017r. W pierwszej kolejności do projektu budżetu zostaną przyjęte zadania ujęte w uchwalonym Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć i dla których decyzje o pozwoleniu na budowę utracą ważność w 2017r. oraz zadania na których realizację jest możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa lub funduszy europejskich.
Mając na uwadze ograniczone środki finansowe budżetu miasta, należy na chwilę obecna przyjąć, że wnioskowane zadanie nie zostanie ujęte w propozycjach do budżetu na 2017r. Realizacja zadania będzie natomiast rozważana w trakcie następnego roku z chwilą pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych Miasta.

[ 166 ]