Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
wywożenia odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
(znak OR.b.0003.60.2016 zgłoszony dnia 2016-10-04, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o zwiększenie częstotliwości wywożenia odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
W imieniu mieszkańców Oświęcimia zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o rozważanie możliwości częstszego wywożenia odpadów (szczególnie zielonych 1 wielkogabarytowych) lub zwiększenia liczby pojemników na odpady zlokalizowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szewczyka.
Bardzo często, zwłaszcza w sezonie letnim, podczas weekendów, brakuje miejsca do wyspania zielonych odpadów. Zaistniały problem ilustrują poniższe zdjęcia.
W związku z powyższym proszę o rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza w kolejnym sezonie wiosenno-letnim, kiedy to mieszkańcy Miasta rozpoczną pracę w swoich przydomowych ogródkach.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-10-11)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek międzysesyjny złożony w dniu 4 października 201ór. w sprawie zwiększenia częstotliwości wywożenia odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu - uprzejmie informuję:
odpady komunalne dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) magazynowane są w opisanych kontenerach przeznaczonych do zbierania danego rodzaju odpadów. Opróżnianie ich następuję sukcesywnie w miarę napełniania się kontenerów. Średnia częstotliwość odebranych odpadów z ostatnich 3 miesięcy przedstawia się następująco:
- odpady zielone - co 2 dni,
- odpady wielkogabarytowe - co 2 dni,
- odpady remontowe - lraz na tydzień.
Sporadycznie zdarzają się sytuacje, że worki z odpadami zielonymi gromadzone są obok kontenera co wynika z faktu, iż klienci nie przestrzegają godzin otwarcia PSZOK i przywożą trawę w workach przed otwarciem punktu lub w przypadku gdy kontener czeka na wywóz. Tym sposobem każdy z mieszkańców miasta Oświęcim, który chce skorzystać z PSZOK może to zrobić bez żadnych ograniczeń.
Mając na uwadze powyższe pragnę poinformować, że Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w ramach podjętych działań stara się w miarę na bieżąco wywozić odpady komunalne z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

[ 155 ]