Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
utworzenia na terenie miasta sieci tablic elektronicznej informacji pasażerskiej
(znak OR.b.0003.51.2016 zgłoszony dnia 2016-09-14, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek dotyczący rozważenia (i ewentualnie przygotowanie wniosku) możliwości dofinansowania ze środków UE utworzenia na terenie Oświęcimia sieci tablic elektronicznej informacji pasażerskiej.
Projekt swoim zakresem mógłby objąć wdrożenie systemu informowania podróżnych korzystających z komunikacji miejskiej na terenie Oświęcimia. W ramach takiego przedsięwzięcia może zostać zaplanowany zakup odpowiedniego serwera wraz z oprogramowaniem oraz instalacja na przystankach na terenie miasta elektronicznych tablic informujących pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej o faktycznej godzinie odjazdu autobusu.
Równocześnie wnioskuję o rozważenie możliwości wdrożenia systemu elektronicznej obsługi w transporcie publicznym - np. elektroniczny bilet, system pozycjonowania autobusów, monitoring wizyjny oraz system alarmowy.
Realizacja takiego zadania mogłaby przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z 0.0. dla mieszkańców i turystów, a także budować nowoczesny wizerunek Oświęcimia w skali regionu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-09-26)


Odpowiadając na wniosek w okresie międzysesyjnym w dniu 14.09.2016 r. znak: OR.b.0003.51.2016, w sprawie możliwości dofinansowania ze środków UE utworzenia na terenie Oświęcimia sieci tablic elektronicznej informacji pasażerskiej, uprzejmie wyjaśniam:
Wdrożenie dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP) to projekt obejmujący:
• doposażenie 17 autobusów w autokomputery oraz odpowiednie moduły GPS, GSM/GPRS- koszt ok. 294 tys. zł;
• prace projektowe, wdrożeniowe i wykonawcze- koszt ok. 160 tys. zł;
• tablice przystankowe i słupy, moduły GPRS, centrum dyspozytorskie, moduł centralny, infrastruktura przystankowa- koszt ok. 1 min zł.
Łącznie koszt tego przedsięwzięcia to blisko 1,5 min zł.
Strategia rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014-2020 przewiduje m.in. unowocześnienie taboru autobusowego poprzez zakup nowych autobusów, które będą już dostosowane pod budowę DIP oraz wykonanie tablic informacyjnych na przystankach.
Obecne subsydiowanie środków unijnych na lata 2014-2020 w ramach projektów subregionalnych dla Małopolski Zachodniej, przewiduje podział środków pieniężnych w wysokości ok. 61 min zł (w ramach poddziałania 4.5.2) na dofinansowanie zadania pn. niskoemisyjny transport miejski. W ramach tego programu Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu złożyła kartę projektu subregionalnego na zakup ekologicznych autobusów i jest to pierwszy krok w kierunku poprawy jakości świadczenia usług transportu publicznego. Wartość wszystkich projektów, które dotyczą Małopolski Zachodniej dwukrotnie przekracza ilość środków do dyspozycji, dlatego też trudno dzisiaj określić, czy kolejny nabór wniosków przewidywany na rok 2019, w ogóle się odbędzie.
Na dzień dzisiejszy nie ma innej możliwości pozyskania środków unijnych na sfinansowanie dynamicznej informacji pasażerskiej, najwcześniej może to nastąpić w 2019r. jeśli pozostaną wolne środki unijne.
Poruszając z kolei temat wdrożenia systemu elektronicznej obsługi w transporcie publicznym informuję co następuje:
- Spółka posiada obecnie system monitoringu w 9 autobusach, a zakup kolejnych nowych spowoduje objęcie monitoringiem już ponad 60% taboru autobusowego. Założenie monitoringu w pozostałych autobusach to koszt 274 tys. zł. Realizacja tego zadania powinna być zaplanowana równolegle z budową dynamicznej informacji pasażerskiej;
- system alarmowy (zakładając, że chodzi o system ppoż.) w nowych autobusach stanowi standardowe wyposażenie;
- system pozycjonowania autobusów Spółka zamierza wprowadzić w przyszłym roku. Wprowadzenie tego systemu i darmowa aplikacja telefoniczna umożliwi pasażerom dostęp do informacji o faktycznej godzinie odjazdu/przyjazdu autobusów;
- wprowadzenie elektronicznego biletu to koszt rzędu 2-5% ceny biletu, co przy założeniu, że ok. 30% sprzedaży biletów będzie obsługiwana w systemie elektronicznym stanowi rocznie koszt rzędu 55 tys. zł. Na rok 2017 nie ma tego w budżecie i wymaga zgody stron Porozumienia Międzygminnego.

[ 187 ]