Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
w sprawie naprawy nawierzchni drogi przy ul. Wróblewskiego 2-8 oraz osłonięcia pojemnika na śmieci przy ul. Wróblewskiego przy filii Banku PKO S.A.
(znak OR.b.0003.43.2016 zgłoszony dnia 2016-07-08, w okresie międzysesyjnym przez: Elżbieta Kos )


Stosownie do zapisów rozdziału IV § 39 statutu Miasta Oświęcim zwracam się z wnioskiem o naprawę nawierzchni drogi od strony podwórza przy ul. Wróblewskiego 2-8. Mieszkańcy tego terenu skarżą się na utrudnione poruszanie się, zwłaszcza w czasie deszczowej pogody, z powodu kolein i dziur w drodze. Droga ta dodatkowo jest rozjeżdżana przez dostawcze samochody zaopatrujące w towar restaurację „Europa". Ponadto mieszkańcy proszą o przeniesienie lub osłonięcie (np. altaną lub żywopłotem) dużego pojemnika na śmieci, znajdującego się przy ul. Wróblewskiego w okolicy filii Banku PKO S.A. Wpłynie to na poprawę estetyki tego traktu drogowo - spacerowego a mieszkańcy nie będą mieli z każdej strony okien widoku pojemników na śmieci.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-18)


Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na wniosek z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie naprawy nawierzchni drogi od strony podwórza przy ul. Wróblewskiego 2-8 oraz lokalizacji pojemnika na odpady komunalne - uprzejmie informuję:
Ad.1. W ramach wykonywanych na terenie miasta remontów cząstkowych, uszkodzenia w nawierzchni asfaltowej zostały naprawiony, a do końca lipca br. zostaną uzupełnione ubytki na odcinkach o nawierzchni tłuczniowej.
Ad.2. W dniu 15 lipca br. odbyła się wizja w terenie z udziałem m.in. przedstawiciela Banku i Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, na której omówiona została kwestia związana ze zmianą lokalizacji pojemnika, osłonięcia miejsca lub korzystania z pojemników znajdujących się w altanie śmietnikowej ozn. Wróblewskiego 4. Stanowisko w sprawie, przedstawiciel Banku przekaże w terminie do końca lipca br.
Jednocześnie informuję, że obecna lokalizacja pojemnika nie uległa zmianie od kilku lat i nie były wnoszone żadne uwagi w zakresie miejsca jak i jego negatywnego wpływu na estetykę terenu.

Odpowiedź z dnia 26.09.2016 r.:
Szanowna Pani Radna,
nawiązując do prowadzonej korespondencji w sprawie przeniesienia bądź osłonięcia pojemnika na odpady komunalne przy ul. Wróblewskiego w okolicy filii Banku PKO S.A. - uprzejmie informuję, że Miasto wyraziło zgodę na wydzierżawienie terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu banku celem utwardzenia gruntu pod 2 pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz makulatury i papieru. Dodatkowo, miejsce zostanie osłonięte poprzez nasadzenie tui.

[ 177 ]