Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
możliwości częstszego zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta
(znak OR.b.0003.41.2016 zgłoszony dnia 2016-06-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie !
Zgodnie z zapisami §39 oraz §40 Statutu Miasta Oświęcim zgłaszamy wniosek o rozpatrzenie możliwości częstszego zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu naszego Miasta. Codziennie możemy zaobserwować wyrzucone szafki, łóżka itp. rzeczy w obrębie śmietników lub wewnątrz altan śmietnikowych. Odpowiednie służby na bieżąco usuwają śmieci a odpady wielkogabarytowe często tygodniami pozostają obok i w wątpliwy sposób "zdobią" otoczenie.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-07)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia możliwości częstszego zbierania odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta - uprzejmie informuję:
zgodnie z uchwałą Nr L/947/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późn. zm. odpady wielkogabarytowe zbierane są dwa razy w ciągu roku (w marcu i we wrześniu). Zbiórka ta odbywa się w systemie objazdowym w formie tzw.: "wystawki". Harmonogramy prowadzenia zbiórki zostały dostarczone w grudniu 2015r. do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych. Pragnę podkreślić, że częstotliwość odbierania tego rodzaju odpadów wynika z kalkulacji wysokości stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowo w ramach ww. opłaty mieszkańcy miasta mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu (PSZOK-ów) zlokalizowanych przy ul. Bema 12 A i przy ul. Szewczyka 3, czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od godziny 8.00 do 13.00, prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
W okresie funkcjonowania systemu można stwierdzić znaczny wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Należy podkreślić fakt, że mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mają określoną częstotliwość zbiórki 2 razy w roku i są w stanie jej dotrzymywać lub korzystać w razie potrzeb z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów), natomiast mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej pomimo, że również mają określony termin zbiórki wystawiają odpady wielkogabarytowe do altan śmietnikowych w dogodnym dla siebie terminie i rzadko korzystają z PSZOK-ów. Mając na uwadze powyższe pragnę poinformować, że Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w ramach podjętych działań stara się w miarę na bieżąco zbierać wystawione przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe. Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości wytwarzanych ww. rodzajów odpadów w poszczególnych okresach:

Zastawienie

[ 169 ]