Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
w sprawie utworzenia zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim, w której będą zamieszczane aktualne składy zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w której Miasto posiada swoje udziały
(znak OR.b.0003.34.2016 zgłoszony dnia 2016-05-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 oraz w nawiązaniu do Pana odpowiedzi (FN-n.0232.2.12.2016.I) na złożoną przeze mnie interpelację składam wniosek o utworzenie widocznej zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta w Oświęcimiu, w której będą zamieszczane aktualne składy zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego w których Miasto posiada swoje udziały.
Wiedząc, że „stały nadzór nad działalnością spółek sprawują rady nadzorcze i do tego organu należą uprawnienia kontrolne oraz analiza i monitorowanie działalności przedsiębiorstwa" oraz dbając o dobro Miasta proszę, aby obok każdego nazwiska członka rady nadzorczej znalazły się dane kontaktowe do niego (np. adres e-mail lub nr telefonu), tak aby mieszkańcy mogli bezpośrednio do członków rad nadzorczych zgłaszać swoje sugestie i uwagi w sprawie funkcjonowania miejskich spółek.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-06-02)


W odpowiedzi na wniosek znak: OR.b.0003.34.2016, złożony na sesji w dniu 25.05.2016 r. w sprawie utworzenia zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta z aktualnym składem zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Miasta Oświęcim, uprzejmie wyjaśniam, że informacja publiczna o organach spółek i osobach sprawujących w nich funkcje jest udostępniana zgodnie z przepisami prawa w Biuletynie Informacji Publicznej (art 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.)).
Sugestie i uwagi w sprawie funkcjonowania spółek, adresowane do członków rad nadzorczych, mieszkańcy mogą składać na adresy poszczególnych spółek. Udostępnianie prywatnych adresów e-mail i numerów telefonów tych osób stanowi naruszenie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

[ 180 ]