Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
aktualnej bazy kandydatów na czlonków rad nadzorczych spółek prawa handlowego
(znak OR.b.0003.6.2016 zgłoszony dnia 2016-02-01, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 oraz do dyskusji przeprowadzonej na Sesji Rady Miasta w dniu 27.01.2016 roku składam wniosek o przedstawienie aktualnej bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w których Miasto Oświęcim posiada swoje udziały.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-02-08)


w odpowiedzi na wniosek znak: OR.b.003.6.2016 złożony w okresie międzysesyjnym w dniu 01.02.2016 r. przekazuję poniżej wykaz osób znajdujących się w Bazie Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych, prowadzonej przez UM Oświęcim:
•1 Piotr Halczak
•2 Paweł Trawkowski
•3 Wojciech Paprzyca
•4 Barbara Jursa
•5 Jan Gabryś
•6 Beata Materna
•7 Ewa Momot
•8 Robert Sarach
•9 Kazimierz Tobiczyk
•10 Bogdan Białecki
•11 Andrzej Czerniak
•12 Bernadeta Dziedziak
•13 Joanna Stuglik
•14 Zdzisław Wojtas
•15 Ryszard Rydzoń
•16 Ryszard Gajek
•17 Jerzy Urbańczyk
•18 Andrzej Krzemień
•19 Jarosław Kisiołek
•20 Jolanta Sekunda-Jarnot
Grzegorz Sporysz
Bożena Fraś
Roman Czebotar
Antoni Majcherczyk
Jolanta Szczerbowska
Waldemar Jaworski
Roland Lewandowski
Helena Wisła
Jerzy Potaczek
Katarzyna Janaczek
Aniela Kasperczyk-Bartosik
Krzysztof Piętka
Katarzyna Stasiuk-Ganobis
Kazimierz Homa
Paweł Legut
Sławomir Obidziński
Maria Tolarczyk
Jarosław Saternus
Czesław Kruczek
Katarzyna Wąs
Nadmieniam, że powyższa baza ma charakter otwarty i zgodnie z § 7 zarządzenia Nr 0050.63.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11.05.2015r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Oświęcim, mogą się do niej zgłaszać osoby spełniające wymogi określone w art. lOa ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późn. zra.), w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.) i ww. zarządzeniu.
Jednocześnie informuję, że dane zawarte w bazie podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135). Baza została zgłoszona do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

[ 344 ]