Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
projektu pn. "Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie"
(znak OR.b.0003.74.2015 zgłoszony dnia 2015-09-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk Ireneusz Góralczyk Piotr Hertig Bożena Godawa Michał Chrzan Ryszard Gajek )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 oraz §40 składamy wniosek w sprawie Projektu pn. „ Bezpieczna Małopolska- samochody strażackie"
W/w projekt zakładał rozpisanie konkursu dla gmin na zakup samochodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego nowelizacja regulaminu tego konkursu pozbawia miasto Oświęcim możliwości ubiegania się o taki samochód.
Nasi strażacy z OSP czują się pokrzywdzeni, ponieważ ich ofiarna służba na rzecz lokalnej społeczności nie jest równo traktowana przez Urząd Marszałkowski, tylko dlatego, że na terenie naszej gminy stacjonuje jednostka Państwowej Straży Pożarnej.
Zwracamy się zatem do Pana Prezydenta o wysłanie do Pana Marszałka Województwa prośby o ponowne przeanalizowanie i zmianę krzywdzącego naszych strażaków z OSP regulaminu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-10-05)


Treść pisma kierowanego do Pana Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego, z dnia 5 października 2015 r.

Szanowny Panie Marszałku,
na wniosek Pana Adama Góralczyka Przewodniczącego Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2015 r. w sprawie warunków konkursu „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie" zwracam się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie Regulaminu konkursu na Partnerów do udziału w Projekcie pn. „Bezpieczna Małopolska - samochody strażackie w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pod kątem zapewnienia gminom możliwości dokonywania zgłoszeń konkursowych dotyczących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w miejscowościach, w których zlokalizowane są Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej.

[ 204 ]