Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania lustra przy wyjeździe z ul. Michała Foksa na ul. Fabryczną
(znak OR.b.0003.52.2015 zgłoszony dnia 2015-07-10, w okresie międzysesyjnym przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Rady Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ul. Michała Foksa na ul. Fabryczną, w taki sposób by widoczni byli nadjeżdżający ścieżką od strony Oświęcimia rowerzyści oraz by Ci rowerzyści mogli zobaczyć wyjeżdżające z ul. Foksa samochody. Punkt ten stał się niebezpieczny, szczególnie dla licznie korzystających rowerzystów, ze względu na usytuowanie wzdłuż ścieżki rowerowej wysokiego ogrodzenia z reklamami oraz budynku gospodarczego na samym szczycie działki graniczącej ze skrzyżowaniem.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-10-01)


Szanowny Panie Radny,
w ślad za wizją w terenie, która odbyła się w dniu 2 września 2015r. w sprawie montażu lustra drogowego na przecięciu się ul. Michała Foksa ze ścieżką rowerową, biegnącą wzdłuż ul. Fabrycznej - przesyłam w załączeniu kserokopię protokołu z wizji. Podczas wizji Przedstawiciel Rejonu Wadowice Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie negatywnie odniósł się do Pana propozycji posadowienia lustra drogowego wspólnie ze znakiem B-20 w pasie drogowym DK 44 argumentując, że znaku B-20 nie łączy się z innym oznakowaniem.
Po dyskusji na spotkaniu ustalono, że celem zwrócenia kierującym dodatkowej uwagi na rowerzystów poruszających się ścieżką rowerową wzdłuż ul. Fabrycznej, na przecięciu ścieżki z ul. Foksa oznakowany zostanie przejazd rowerowy. Na tą okoliczność sporządzony został stosowny projekt organizacji ruchu i przekazano go do zatwierdzenia Staroście Oświęcimskiemu. Realizacja oznakowania nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu klauzuli zatwierdzającej projekt.
Jednocześnie informuję, że propozycja Pana Adama Góralczyka - Radnego Rady Miasta Oświęcim (biorącego udział w spotkaniu w Pana zastępstwie) dotycząca zamontowania na ul. Foksa jednego progu zwalniającego, spotkała się ze sprzeciwem ze strony Zarządu Osiedla „Monowice". Zarząd Osiedla pismem z dnia 9 września 2015r, poinformował, iż nie wyraża zgody na montaż progów zwalniających na terenie całego Osiedla „Monowice", w związku z czym sporządzony projekt organizacji ruchu objął swym zakresem wykonanie powyższego przejazdu rowerowego oraz dodatkowo uporządkowanie istniejącego oznakowania, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania D-42 „obszar zabudowany".

Kserokopia protokołu z wizji w terenie do wglądu w Biurze Rady Miasta.

[ 228 ]