Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania lustra przy wyjeździe z ulicy Paździory na ulicę Zaborską
(znak OR.b.0003.50.2015 zgłoszony dnia 2015-06-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Rady Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgłaszam wniosek o zamontowanie lustra przy wyjeździe z ulicy Paździory na ulicę Zaborską umożliwiającego widoczność nadjeżdżających samochodów z prawej strony ulicy - Pod Górką.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-07-31)


Szanowna Pani Radna,
nawiązując do wniosku złożonego na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24 czerwca 2015r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Zaborskiej z ul. Paździory, zapewniającego przy wyjeździe z ul. Paździory widoczność samochodów nadjeżdżających z prawej strony tj. od ul. Pod Górką w miejscowości Zaborze - przekazuję w załączeniu kserokopię pisma Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, stanowiącego odpowiedź na Pani wniosek.

Treść pisma Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z dnia 22 lipca 2015 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2015 r. Znak: GM-I.0003.20,2015 w sprawie zabudowy lustra ułatwiającego widoczność dla wyjeżdżających z ul. Paździory zgodnie z §3? ust 1 pkt. 1 i 3; §6 ust.l oraz §8 ust 2 pkt 1 lit b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), Starosta Oświęcimski, w imieniu którego działa Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg na podstawie Upoważnienia Nr 41/2014 udzielonego dnia 05 maja 2014 r. informuję, że po dokonaniu oględzin w terenie stwierdzono, że nie ma konieczności montażu lutra, ponieważ wyjazd z ul. Paździory jest bezpieczny.
Dodatkowo informuję, że ewentualny montaż lustra nie poprawi widoczności w kierunku ul. Pod Górka ze względu na istniejący luk poziomy, który ogranicza widoczność na dalszym odcinku drogi.

[ 170 ]