Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zamontowania znaku drogowego A-18b „uwaga dzikie zwierzęta" przy ul. Zatorskiej
(znak OR.b.0003.48.2015 zgłoszony dnia 2015-06-24, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Stosownie do zapisów Rady Miasta Oświęcim § 39 oraz § 40 zgfaszam wniosek o podjęcie działań zmierzających do zamontowania znaku drogowego A-18b „uwaga dzikie zwierzęta" przy ul. Zatorskiej na odcinku od Ronda Ks. Kanonika Stanisława Górnego do Ronda przy Castoramie i ponowne jego powtórzenie od Ronda Castoramy do skrzyżowania ul. Zatorskiej z ul. Grójecką. Powyższy wniosek uzasadniam wystąpieniem na tym odcinku dwóch kolizji drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Ponadto z takimi sugestiami występowali do mnie uczestniczy ulicy Zatorskiej.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-07-31)


Szanowna Pani Radna,
nawiązując do wniosku złożonego na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24 czerwca 2015r. w sprawie zamontowania znaku A-18b „zwierzęta dzikie" przy ul. Zatorskiej (DK44) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Batorego oraz jego powtórzenie na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Grójecką w miejscowości Zaborze - przekazuję w załączeniu kserokopię pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie kierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. O kolejnej korespondencji będzie Pani powiadamiana odrębnymi pismami.

Treść pisma GDDKiA z dnia 15 lipca 2015 r.

W związku z wnioskiem dotyczącym ustawienia znaków A-18b „zwierzęta dzikie" przy ulicy Zatorskiej (droga krajowa nr 44) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Grójecką w m. Zaborze zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy na w/w odcinku drogi krajowej występuje szlak migracji zwierząt dzikich.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 15 września 2015 r.

Szanowna Pani Radna,
nawiązując do wniosku złożonego na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24 czerwca 2015r. w sprawie zamontowania znaku A-18b „zwierzęta dzikie" przy ul. Zatorskiej (DK44) na odcinku od skrzyżowania z ul, Jagiełły do skrzyżowania z ul. Batorego oraz jego powtórzenie na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Grójecką w miejscowości Zaborze - przekazuję w załączeniu kserokopię pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie, stanowiącego odpowiedź na Pani wniosek.

Treść pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Krakowie z dnia 26.08.2015 r.

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji dotyczącej ustawienia znaków A-18b „zwierzęta dzikie" przy ulicy Zatorskiej (droga krajowa nr 44) na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Grojecką w m. Zaborze uprzejmie informuję, że tut. Oddziałowi nie udało się potwierdzić że na w/w odcinku drogi krajowej występuje migracja zwierząt dzikich.
Niezależnie od powyższego z uwagi na zdarzenia drogowe z dziką zwierzyną (4 zdarzenia - 2 lata) na odcinku od km 55+200 - 55+800 zdecydowano o ustawieniu znaków A-18b na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Batorego.
Zmiany zostaną uwzględnione w opracowywanym w chwili obecnej projekcie docelowej organizacji ruchu dla DK 44 i wprowadzone po jego uzgodnieniu.

[ 178 ]