Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - wnioski radnych

wniosek dotyczy:
zmiany nazwy ul. Więźniów Oświęcimia na ul. Armii Krajowej
(znak OR.b.0003.36.2015 zgłoszony dnia 2015-04-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Witold Figiel Michał Chrzan Jakub Przewoźnik Waldemar Łoziński Piotr Kućka )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 i 40 zgłaszamy wniosek:
W związku z powtarzającymi się w ostatnich dniach wypowiedziach o „polskich obozach śmierci" przez polityków, media i szefów instytucji, a także zwracając uwagę na to, iż Miasto Oświęcim od wielu lat prowadzi inicjatywy, które mają za zadanie zmianę wizerunku Miasta Oświęcim w Polsce i na świecie, aby nie kojarzone było tylko z obozem zwracamy się z prośbą o rozpoczęcie procedury zmiany nazwy ulicy Więźniów Oświęcimia na ulicę Armii Krajowej.
W naszym odczuciu wniosek jak najbardziej zasadny, gdyż nie można w Polsce i na świecie mówić o zmianie wizerunku miasta, aby nie kojarzono go tylko z byłym obozem, bez uporządkowania spraw na własnym podwórku. Propozycja nazewnictwa ulicy Armii Krajowej wpisuje się w tematykę ulic na Zasok związanych z II wojną światową. Proponowane nazwa będzie także uhonorowaniem w pewny sposób tej wyjątkowej organizacji jaką była Armia Krajowa, której członkowie pomagali więźniom KL Auscliwitz -Birkenau oraz dobrowolnie poddawali aresztowaniom, aby tworzyć ruch oporu w samym obozie.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-05-19)


Szanowni Państwo Radni,
w odpowiedzi na Państwa wniosek znak OR.b.0003.36.2015 z 29.04.2015 dotyczący rozpoczęcia procedury zmiany nazwy ulicy Więźniów Oświęcimia na ulicę Armii Krajowej, co zostało w Państwa wniosku umotywowane powtarzającymi się w ostatnim czasie wypowiedziami o „polskich obozach śmierci” uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami nadawania nazw ulicom, placom i parkom oraz ich zmian na terenie miasta Oświęcim, określonymi w uchwale Nr XLV/483/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2005 r., propozycja zmiany nazwy zostanie przekazana do zaopiniowania Radzie i Zarządowi Osiedla Zasole jak również organizacjom pozarządowym o charakterze historycznym. Po uzyskaniu pozytywnych opinii zostaną podjęte kolejne czynności w tej sprawie. Informację o dalszych działaniach zostaną Państwu przekazane odrębnym pismem w późniejszym terminie.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 24.08.2015 r.

Szanowni Państwo Radni,
w odpowiedzi na Państwa wniosek znak OR.b.0003.36.2015 dotyczący rozpoczęcia procedury zmiany nazwy ulicy Więźniów Oświęcimia na ulicę Armii Krajowej, uprzejmie informuję, że Rada Osiedla ZASOLE pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę nazwy ulicy.
Zgodnie z punktem 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr XLV/483/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31.08.2005 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom oraz ich zmian w mieście Oświęcim: "Zmiany istniejących nazw powinny być zaopiniowane przez właściwe rady osiedli po konsultacji z mieszkańcami tych ulic". Z uwagi na powyższe został skierowany do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na sesję w dniu 26 sierpnia br. Po uchwaleniu w/w uchwały zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie. Dalsze czynności zostaną podjęte w zależności od wyników tych konsultacji.

Odpowiedź uzupełniająca z dnia 01.10.2015 r.

Szanowni Państwo Radni,
w odpowiedzi na Państwa wniosek znak OR.b.0003.36.2015 z 29.04.2015 dotyczący podjęcia procedury zmiany nazwy ulicy Więźniów Oświęcimia na ulicę Armii Krajowej, uprzejmie wyjaśniam, że sprawa zmiany nazwy ulicy była tematem spotkania z mieszkańcami miasta (w przeważającej części mieszkańcami ul. Więźniów Oświęcimia), które odbyło się 27.08.2015. Podczas spotkania mieszkańcy wyrazili sprzeciw co do zmiany nazwy ulicy Więźniów Oświęcimia. Pismem z 21.09.2015 znak RO/1/9/2015 Rada Osiedla „ZASOLE" przekazała negatywną opinię co do proponowanej przez Państwo zmiany. W nawiązaniu do § 2 Uchwały nr 15/2015 Rady Osiedla „Zasole" w Oświęcimiu z dnia 15.09.2015 proszę o rozważenie zasadności i ewentualne wycofanie Państwa wniosku w tej sprawie.
W załączeniu przekazuję kserokopię ww. opinii i uchwały Rady Osiedla „Zasole”. (Załączniki do wglądu w Biurze Rady Miasta)

[ 262 ]