Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
podestu (lub dwustopniowej drabinki) ułatwiającego wysypywanie odpadów zielonych do pojemników w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu
(znak OR.b.0003.48.2017 zgłoszona dnia 2017-07-19, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §40 składam wniosek o umiejscowienie podestu (lub dwustopniowej drabinki) ułatwiającego wysypywanie odpadów zielonych do pojemników w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
W imieniu mieszkańców Oświęcimia dziękuję Panu Wiceprezydentowi Andrzejowi Bojarskiemu za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i zwiększenie liczby pojemników na odpady zielone zlokalizowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szewczyka.
W związku z utrudnionym dostępem do pojemników na odpady zielone wnioskuję o wykonanie podestu umożliwiającego bezproblemowe wysypanie odpadów zielonych. Należy dodać, że pojemniki są dość wysokie i wysypanie ciężkich, zielonych odpadów przez osoby starsze jest mocno utrudnione.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-08-01)


Odpowiadając na interpelację ziożoną w dniu 19 lipca 2017r. w sprawie umiejscowienia podestu (lub dwustopniowej drabinki) ułatwiającego wysypywanie odpadów zielonych do pojemników w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu -uprzejmie informuję, że zaproponowane rozwiązanie nie może zostać wykorzystane ze względów bezpieczeństwa.
W celu ułatwienia korzystania mieszkańcom z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych, kontenery KP 7 zostały wymienione na pojemniki U5, które są niższe niż obecnie stosowane.

[ 165 ]