Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
budowy stadionu piłkarskiego i współpracy z Klubem Piłkarskim Soła Oświęcim.
(znak OR.b.0003.44.2017 zgłoszona dnia 2017-06-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust.1,2 składam następującą interpelację.

Kilka lat temu Klub Piłkarski Soła Oświęcim przedstawiał projekty, pomysły na zagospodarowanie obiektów przez nich dzierżawionych oraz na budowę stadionu piłkarskiego. Jako że od tego czasu nic w tej materii się nie dzieje mam pytania :

Czy trwały jakieś rozmowy dotyczące współpracy przy budowie stadionu ?
Czy miasto oferowało wsparcie w/w inwestycji ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-07-04)


W nawiązaniu do złożonej na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28 czerwca 2017r. interpelacji znak sprawy: OR.b.0003.44.2017 informuję, że Klub Sportowy „SOŁA" jako dzierżawca gruntu położonego na Plantach może inwestować wyłącznie w przedsięwzięcia związane z prowadzoną przez Klub działalnością sportową, rekreacyjną, kulturalną.
Klub Sportowy uzyskał zgodę na prowadzenie prac na dzierżawionym terenie związanych z przebudową i rozbudową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zgodę na rozbiórkę starych obiektów.
Środki publiczne - w tym przypadku środki budżetu Miasta Oświęcim - mogą być przeznaczane na wydatki publiczne obejmujące realizację zadań własnych Miasta, określonych w przepisach prawa. Miasto może udzielać wsparcia finansowego, ale tylko na zasadach i na cele określone w ustawie o finansach publicznych lub w innych odrębnych ustawach.

[ 162 ]