Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
uszkodzeń nawierzchni Rynku Głównego.
(znak OR.b.0003.43.2017 zgłoszona dnia 2017-06-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

Od momentu oddania płyty Rynku Głównego sukcesywnie odpadają kamienie tzw. otoczaki. Co jakiś czas ekipy budowlane wklejają je z powrotem przy czym stosując różne do tego zaprawy powstały swoistego rodzaju „kolorowe placki".
Ta część płyty Rynku jest wysoce niefunkcjonalna i nieestetyczna w związku z tym mam pytanie:
Czy i kiedy zostanie wymieniona nawierzchnia z „kamieni solnych" na inną trwałą i estetyczną ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-07-11)


W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28.06.2017r. znak: OR.b.0003.43.2017 w sprawie nawierzchni na płycie Rynku Głównego uprzejmie informuję, że zastosowanie kamieni rzecznych z Soły tzw. „otoczaków" do wykonania jej fragmentów wynikało wyłącznie z przyczyn historyczno-konserwatorskich. Nawierzchnie z kamieni rzecznych w średniowiecznych centrach miast były powszechne, ponieważ był to wtedy jedyny dostępny materiał nie wymagający obróbki i w miarę trwały.
Niewielkie i oryginalne elementy tego typu nawierzchni odkryto podczas prowadzenia sondażowych odkrywek w trakcie opracowywania dokumentacji przebudowy Rynku. Wynik badań na tyle zainspirował Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, że w wydanych projektantowi zaleceniach na etapie wytycznych konserwatorskich, wskazał on na konieczność wykonania w płycie rynku fragmentów nawierzchni z kamieni rzecznych pochodzących z Soły. Projektant został zatem niejako zobligowany do przygotowania projektu płyty głównej z użyciem materiałów miejscowego pochodzenia z tym, że wielkość i ilość miejsc, w których zastosowano ..otoczaki" jest już wyłącznie jego autorstwa.
Uzyskana nawierzchnia w tych miejscach rzeczywiście nie jest wygodna w użytkowaniu i kłopotliwa w utrzymaniu. W efekcie licznych odbywających się imprez na Rynku i konieczności transportu do ich obsługi nawierzchnia z „otoczaków" ulega często uszkodzeniom i wymaga bieżących napraw, a i okres zimowy z wszelkimi jego konsekwencjami skutecznie i systematycznie redukuje jej wytrzymałość.
Rozważamy także możliwość w perspektywie kolejnych lat wymiany tego materiału na inny. Zakres i rodzaj materiału będzie jednak uzależniony od stanowiska Małopolskiego Konserwatora Zabytków.

[ 150 ]