Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
pustych lokali przy ul. Mickiewicza 4
(znak OR.b.0003.42.2017 zgłoszona dnia 2017-06-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

Od wielu miesięcy lokale mieszczące się na parterze przy ulicy Mickiewicza 4 „ świecą pustkami".
Wygląd opustoszałych lokali na tle zniszczonej kamienicy jest odstraszający.
W związku z powyższym mam pytania :
Kto i dlaczego wydał decyzje o niewynajmowaniu lokali ?
Jakie są plany na najbliższy czas związane z ta kamienica ?
Czy będą składane wypowiedzenia innym najemcom wynajmującym lokale w tym budynku ?
Czy miasto jest aż tak bogate ze może sobie pozwolić na nie wynajmowanie lokali pod działalność gospodarcza ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-07-11)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2017 r., znak: OR.b.0003.42.2017 w sprawie opustoszałych dwóch lokali użytkowych mieszczących się na parterze w kamienicy przy ul Mickiewicza 4 uprzejmie informuje:
W związku z przyjętym przez Radę Miasta Oświęcim Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 - 2025 podjąłem decyzję mającą na celu m.in. przywracanie walorów dobrego zamieszkiwania oraz dawnej świetności budynków, ulic i otoczenia w rejonie Starego Miasta poprzez dokonywanie remontów kapitalnych w zdewastowanych nieruchomościach. Powyższa decyzja o nie wynajmowaniu zwalnianych przez najemców lokali użytkowych uzasadniona jest:
a) nie narażaniem przyszłych najemców na koszty związane z wynajmem i dostosowaniem lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, które zgodnie z § 6 ust 9 oraz § 10 ust 2 załącznika 1 do Uchwały NR IW47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. (tj. Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 706 ogłoszony dnia 11.02.2015 r.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal, ponosi najemca na własny koszt, bez prawa zwrotu poniesionych nakładów.
b) ewentualną koniecznością wypowiedzenia umów najemcom lokali użytkowych prowadzących działalność ze względu na realizację planów rewitalizacji Starego Miasta.
W stosunku do lokali objętych aktualnymi umowami najmu w kamienicy przy ul. Mickiewicza 4 na chwilę obecną nie planuję podejmować żadnych działań w zakresie wypowiedzeń tych umów. Natomiast w stosunku do lokali użytkowych, których najemcy dobrowolnie złożą wypowiedzenia umowy najmu nie będzie podejmowana procedura ich dalszego wynajmu.

[ 155 ]