Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
ochrony prawnej nazwy Miasta Oświęcim.
(znak OR.b.0003.40.2017 zgłoszona dnia 2017-06-20, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie ochrony prawnej nazwy Miasta Oświęcim.
Czy rozważano kiedykolwiek potrzebę objęcia prawną ochroną nazwy własnej Miasta Oświęcim?
Jakie działania może podjąć Urząd Miasta w Oświęcimiu w celu ochrony nazwy naszego miasta?
Uważam, że należy chronić nazwę naszego miasta, aby w przyszłości nie była ona wykorzystywana w celach komercyjnych, czego przykładem może być materiał informacyjny partii politycznej opatrzony tytułem „Oświęcim Naszym Miastem".


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-27)


W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 20.06.2017 r. w/s ochrony prawnej nazwy Miasta Oświęcim informuję, że z ugruntowanym orzecznictwem rzeczownikowa i przymiotnikowa forma nazwy geograficznej używana jest bez ograniczeń (potwierdzenie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 lutego 1993 r. sygn. akt. 1 Acr 770/93). Zgodnie z nim, nazwa „Gdańsk" nie jest nazwą jednostki samorządu terytorialnego, którą jest „Gmina Gdańsk", lecz nazwą geograficzną używaną powszechnie w kraju i za granicą. Nazwy geograficznej natomiast w formie rzeczownikowej, przymiotnikowej, a także jej obcojęzycznych wersji można używać bez ograniczeń.
Ograniczenia swobody korzystania z dobra powszechnego i skomercjalizowanie go wymaga ustawy. W polskim prawodawstwie nie istnieje ustawa ograniczająca posługiwanie się nazwą miast. W szczególności przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie upoważnia Rady gminy do ograniczenia używania nazw geograficznych i wprowadzenia opłat za ich używanie. Nie istnieje też inna podstawa prawna takiej komercjalizacji. Natomiast zarówno osoby fizyczne, jak i prawne niejednokrotnie z chęcią wykorzystują w różny sposób nazwę mającą według nich pozytywne znaczenie, czy to w nazwach firm, produktów czy publikacji czego przykładem może być materiał informacyjny pt. „Oświęcim Naszym Miastem”.
Miasto Oświęcim jest wspólnotą jego mieszkańców, dlatego cieszę się, gdy wyrażają oni dumę i zadowolenie z faktu bycia oświęcimianinem. Nikt nie ma prawa pozbawić ich tej dumy, bo to jest element naszego lokalnego patriotyzmu. Mam nadzieję, że Pan radny nie miał takiego zamiaru.

[ 174 ]