Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
lawet z reklamami przy rondzie na Niwie.
(znak OR.b.0003.32.2017 zgłoszona dnia 2017-05-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust. 1 i 2 składam następującą interpelację.

W związku z tym, że ostatnim czasem w przestrzeni publicznej w obrębie ronda na Niwie wyrósł „las" lawet z reklamami i w związku z ostatnio występującymi anomaliami pogodowymi (ulewy, najczęściej połączone z silnym wiatrem) chciałbym się zapytać:

1. Do kogo należy teren na którym ustawione są lawety?
2. Jeśli teren należy do UM, to czy jest na to jakaś umowa?
3. Czy lawety są dostatecznie zabezpieczone, tak aby nie zagrażały pozostałym użytkownikom drogi 4. jak i pieszym?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-13)


W odpowiedzi na interpelację znak OR.b.0003.32.2017 złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31.05.2017 w sprawie reklam usytuowanych w obrębie Ronda NIWA w Oświęcimiu informuję, co następuje:

Ad. 1. Teren, na którym ustawiono reklamy obejmuje nieruchomości ozn. 1011/81 oraz 2059/4 obręb Babice stanowiące własność Skarbu Państwa, którego reprezentuje Starosta Oświęcimski.
Ad. 2. Tutejszy urząd nie zawierał żadnych umów w zakresie udostępnienia terenu pod reklamy usytuowane przy Rondzie NIWA ponieważ, na dzień dzisiejszy, Miasto Oświęcim nie jest dysponentem tych nieruchomości;
Ad. 3. W kwestii bezpieczeństwa usytuowania reklam, tut. urząd skieruje wniosek do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu o przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie legalności umieszczenia reklam oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie z zapytaniem czy przedmiotowe reklamy zostały umieszczone w granicy pasa drogowego DK44. Ponadto Urząd wystąpi do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu jako właściciela gruntu celem uzyskania informacji dotyczącej udzielenia prawa do terenu właścicielom reklam. O dalszym toku sprawy zostanie Pan poinformowany odrębnym pismem po rozeznaniu wymienionych zagadnień przez ww. instytucje.

[ 161 ]