Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
Centrum Aktywności Społecznej - dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
(znak OR.b.0003.30.2017 zgłoszona dnia 2017-05-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie Centrum Aktywności Społecznej mieszczącym się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15.
W związku z licznymi pytaniami ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcę zapytać, w jakim zakresie Centrum Aktywności Społecznej dostosowane jest do zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-06-16)


Odpowiedź skierowana do Radnych: Pana Michała Chrzana i Pana Jakuba Przewoźnika:

Odpowiadając na Panów interpelacje złożone na sesji w dniu 31.05.2017r. w sprawie dostosowania dla osób starszych i niepełnosprawnych budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu uprzejmie informuję, że budynek ten stanowi Wspólnotę Mieszkaniową, której zarządcą jest spółka Eurodom. Zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali nieruchomość wspólna, a więc min. klatki schodowe, korytarze, windy służą wszystkim właścicielom lokali, a ich remont, przebudowę czy modernizację prowadzi zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ze środków finansowych posiadanych przez Wspólnotę. Nakłady inwestycyjne związane z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w części wspólnej budynku muszą być zatem sfinansowane przez wszystkich właścicieli lokali proporcjonalnie do wysokości udziałów we Wspólnocie. Gmina Miasto Oświęcim jako jeden z właścicieli nieruchomości uiszcza zaliczki na fundusz remontowy w wysokości swojego udziału, który wynosi 72,80%. Realizacja zadania inwestycyjnego musi być poprzedzona podjęciem stosownej uchwały przez wspólnotę, wykonaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zapewnieniem źródła finansowania zadania. Sfinansowanie inwestycji przez jednego członka wspólnoty Gminę Miasto Oświęcim byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i stanowiłoby nieodpłatne świadczenie na rzecz pozostałych członków wspólnoty ,co naraziłoby Gminę Miasto Oświęcim na zarzut niegospodarności i z formalnego punktu widzenia jest niemożliwe.

Z uwagi na zły stan techniczny części wspólnych budynku oraz zalecenia wynikające z corocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dąbrowskiego 15 podjęła w formie uchwały decyzję o wykonaniu remontu kapitalnego więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego ,wymianę stropu na poziomie parteru, izolację fundamentów, wymianę instalacji elektrycznej oraz pionów wodno -kanalizacyjnych. Koszt tych robót remontowych wyniósł w 2016 roku 308 272,68 zł i został sfinansowany w dużej częściz pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Kolejne zadania inwestycyjne w budynku mogą być zrealizowane pod warunkiem nagromadzenia środków finansowych na funduszu remontowym oraz spłacie pożyczki. Zobowiązanie z tytułu pożyczki na dzień 31.12.2016 roku to kwota 211 864,39 zł i będzie spłacana przez wspólnotę przez kolejne 4 lata. Wartość zaliczek wpłacanych do Wspólnoty na fundusz remontowy przez wszystkich członków Wspólnoty wynosi rocznie 64 710,00 zł.

Z uwagi na bezskuteczne próby od wielu lat wynajmu pomieszczeń usługowych w w/w budynku została podjęta decyzja o wykonaniu remontu pomieszczeń po byłej bibliotece na potrzeby funkcjonowania Centrum Aktywności Społecznej (CAS) oraz remontu pomieszczeń dla Rady Osiedla. Prace te należy traktować jako jeden z etapów zagospodarowania a tym samym wykorzystania budynku przy ulicy Dąbrowskiego 15, co zostało bardzo przychylnie przyjęte zarówno przez stowarzyszenia jak i Radę Osiedla Stare Miasto.

W ramach kolejnych działań planowane jest wykorzystanie parteru na potrzeby CAS - u, a także remont 3 mieszkań, które znajdują się w tym budynku. Na etapie prac projektowych będzie analizowana możliwość likwidacji barier architektonicznych a następnie ich realizacja, oczywiście po pozytywnej uchwale wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 15.

[ 151 ]