Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
dofinansowania wyjazdu dzieci na zielone szkoły - ponownie.
(znak OR.b.0003.27.2017 zgłoszona dnia 2017-04-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.
Pisząc interpelację dotyczącą wyjazdu dzieci na „zielone szkoły" miałem nadzieję, że jest jakieś sensowne wytłumaczenie decyzji jakie zostały podjęte. Niestety tradycyjnie już unika Pan odpowiedzi na jasno i precyzyjnie postawione pytania. Doskonale wiem, że to nie Urząd Miasta, a szkoły organizują tego typu wyjazdy i nie o to pytałem.
Na zebraniu z rodzicami nauczyciele poinformowali, że na stronach internetowych ukazała się informacja, iż Powiat Oświęcimski ma środki na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół" i zaprasza do składania wniosków.
Koszt wyjazdu na zieloną szkołę to ponad tysiąc złotych na jedno dziecko. Dla części rodziców jest to ogromny wydatek, a informacja o tym: że koszty mogą się obniżyć o kilkaset złotych była kluczowa w podjęciu decyzji.
Niestety na kolejnym spotkaniu nauczycie! ze łzami w oczach oznajmił, że dwa tygodnie jego pracy poszło na marne przez niezrozumiałą decyzję „zwierzchników', a zakaz ubiegania się o dofinansowanie ma takie skutki, że pozbawia się możliwości wyjazdu dzieci z rodzin mniej zamożnych.

Pytam więc dlaczego lekceważy się pracę nauczycieli ?
Dlaczego lekceważy się rodziców i ich dzieci ?
Kto podjął tak bezsensowną decyzję ?
Czy w związku z zaistniałą sytuacją Urząd Miasta dofinansuje wyjazd na zieloną szkołę z własnych środków ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-05-10)


Odpowiedź z dnia 04.05.2017 r.:

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną podczas sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 26 kwietnia 2017 r., przekazaną pismem znak: OR.b.0003.27.2017 informuję, że podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie przekazane Panu w dniu 10.04.2017 r.
Dodatkowo wyjaśniam:
- realizowany przez Starostwo Powiatowe projekt „Zielone szkoły 2017" zakładał wkład własny gminy w wysokości co najmniej 50% wartości ogólnego kosztu „zielonej szkoły". Pieniądze te musiałyby zostać zabezpieczone w budżecie miasta, w którym nie zaplanowano wcześniej środków na ten cel. Miasto nigdy nie finansowało wyjazdów na zielone szkoły pozostawiając decyzję w tych sprawach rodzicom i organizatorom wyjazdów. Aktualny koszt pobytu jednego dziecka na „zielonej szkole" kształtuję się w granicach 800 - 1200 zł, a cena zależy od miejsca, okresu pobytu, warunków zakwaterowania i innych. Na dzień dzisiejszy do szkół i przedszkoli uczęszcza ponad 3.500 dzieci a dofinansowanie wyjazdu chociażby części z nich stanowiłoby dodatkowe obciążenie dla budżetu miasta.
- z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że opisana przez Pana sytuacja nie miała miejsca, a w spotkaniu, na którym nauczyciel informował, że nie złożył wniosku 0 dofinansowanie, nie brał Pan udziału.
- ze środków budżetu miasta dofinansowany jest wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży. W 2016 r. miasto przeznaczyło na ten cel kwotę 32.310 zł, a z wypoczynku skorzystało 478 uczestników. W roku bieżącym w budżecie zaplanowano na realizację zadania kwotę 29.250 zł.

Odpowiedź z dnia 14.06.2017 r.:

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na wniosek złożony ustnie podczas sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31 maja 2017 r., wyjaśniam, że odpowiedź na interpelację dotyczącą wyjazdów dzieci na „Zielone Szkoły" przygotowana została przez Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich na podstawie informacji przekazanych od Dyrektora Zespól Szkół Nr 1.
Wystąpiłem do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 o pisemne ustosunkowanie się do Pana wniosku z ostatniej sesji. Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana niezwłocznie.


Odpowiedź z dnia 26.06.2017 r.:
,
Szanowny Panie Radny,
w nawiązaniu do pisma z dnia 14.06.2017 r. , znak: ZSiPM.033.4.06.2017, w załączeniu przesyłam odpowiedź Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 na Pana wniosek złożony na ostatniej sesji Rady Miasta.

Załącznik - odpowiedź Zespołu Szkół Nr 1:

Szanowny Panie Prezydencie,
w odpowiedzi na pismo ZSiPM.9999.ZS-1.01.2017 na podstawie wyjaśnień uzyskanych od wychowawcy informuję:
1. Sprostowania wymaga przekazana przez nas informacja o nieobecności p. Łozińskiego na zebraniu, na którym nauczyciel informował, że nie złożył wniosku o dofinansowanie. Informacja ta, która następnie pojawiła się w piśmie Prezydenta Miasta z dnia 4 V 2017 r., wynikła z faktu, że w zebraniach uczestniczyła raczej żona p. Łozińskiego. Dopiero późniejsze odtworzenie przebiegu zdarzeń oraz analiza dokumentacji umożliwiły jej weryfikację. Przykro mi, że informacja, która pojawiła się w piśmie Pana Prezydenta, była wynikiem zakłóceń komunikacyjnych na terenie szkoły.
2. Nauczyciel zaprzecza, jakoby „ze łzami w oczach oznajmił, że dwa tygodnie jego pracy poszło na marne", co zostało opisane w piśmie p. Łozińskiego z dnia 26 kwietnia skierowanym do Prezydenta Miasta Oświęcim.
3. Odnośnie do wypowiedzi p. Łozińskiego w czasie sesji Rady Miasta wychowawca twierdzi, że planowano spotkanie z udziałem dzieci, ale ostatecznie do niego nie doszło.
4. Wychowawca w dzienniku sam odnotowuje obecność rodziców na zebraniach. Rodzice natomiast podpisują pewne dokumenty szkolne. W zebraniach brała raczej udział żona p. Łozińskiego, on sam był obecny na zebraniu 5 kwietnia, kiedy podpisał zgodę na udział dziecka w programie profilaktycznym „Cukierki" oraz na udział w warsztatach dla rodziców, które zostaną zorganizowane we wrześniu (na liście podpisy 12 rodziców).

Poniżej przedstawiam przebieg wydarzeń w tej sprawie.
1. 1 września 2017 r. wychowawca poinformował rodziców uczniów klasy II a o możliwości zorganizowania wyjazdu na zieloną szkołę. Rodzice zaakceptowali odpłatność w kwocie około 1000 zł.
2. Ponownie na temat wyjazdu rozmawiano na zebraniu 12 września. Rodzice zobowiązali wychowawcę do zorganizowania wyjazdu.
3. W lutym wychowawczyni poinformowała, że na stronie Starostwa pojawiła się informacja o możliwości dofinansowania zielonych szkół, w związku z czym postara się napisać taki wniosek.
4. 10 marca p. radny Łoziński w czasie lekcji zajrzał do sali i zapytał, czy wychowawczyni złożyła wniosek. Wychowawczyni zaprzeczyła. Twierdzi, że nie komentowała tego ani wtedy, ani na następnym zebraniu klasowym 5 kwietnia.
5. Na zebraniu 5 kwietnia na pytanie jednej z mam wychowawczyni odpowiedziała, że nie wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie. Głos zabrał p. Łoziński, który obszernie poinformował zebranych o swoich działaniach w tym zakresie. Rodzice nie podjęli tematu. Stwierdzili, że od początku znali kwotę odpłatności za wyjazd.
6. Kolejne spotkanie z rodzicami odbyło się 26 IV. Było ono poświecone organizacji zielonej szkoły, m. in. rodzice podpisywali regulamin pobytu dzieci. Troje lub czworo rodziców przyszło z dziećmi. Ostateczne zdecydowano, że wpłaty będą wynosiły 900 zł. Koszt zielonej szkoły trwającej od 2 do 9 maja 2017 r. wyniósł 854 zł.
Za zaistniałe nieporozumienie przepraszamy.

[ 214 ]