Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
parkingu przy cmentarzu parafialnym
(znak OR.b.0003.24.2017 zgłoszona dnia 2017-04-04, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie parkingu przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
Na parkingu przy cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu od kilku dni pobierana jest opłata za postój, a teren został ogrodzony taśmą. Zaistniałą sytuację obrazują poniższe zdjęcia:
(zdjęcia znajdują się przy oryginale interpelacji)

W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:
1) Czy potwierdza Pan prywatną własność tego terenu?
2) Jeśli jest to teren prywatny, to czy istniej możliwość wystąpienia do właściciela o sprzedaż terenu na rzecz Miasta?
3) Jaką ma Pan wizję przyszłości parkingu przy tak często odwiedzanym cmentarzu w Oświęcimiu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-18)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na Pana interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 4 kwietnia 2017r. w sprawie terenu bezpośrednio przylegającego do cmentarza parafialnego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu, wyjaśniam co następuje:
Nieruchomość obejmująca działki nr 411/4 i nr 411/6 stanowi współwłasność osób prywatnych. Od roku 2011 miasto wielokrotnie prowadziło rozmowy z właścicielami ww. działek w celu ich nabycia z przeznaczeniem pod ogólnodostępny parking. W latach 2013 i 2015 współwłaściciele działek złożyli miastu ofertę sprzedaży gruntu za kwotę 1.566.000,000 - zł. Zaproponowana cena sprzedaży przekraczała możliwości finansowe budżetu, w związku z czym miasto odstąpiło od jego nabycia. Prowadzone były również rozmowy w sprawie zamiany w/w nieruchomości na grunt miejski, jednak bez rezultatu.
Ponadto wyjaśniam, że w dniu 12 kwietnia 2017r. odbyło się kolejne spotkanie z Panem Bogdanem Bielą współwłaścicielem przedmiotowych działek w celu omówienia sprawy ich nabycia na rzecz miasta. O wynikach prowadzonych negocjacji poinformuję Pana w terminie późniejszym.

[ 781 ]