Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
działalności firmy Meltal Poland na terenie Oświęcimia
(znak OR.b.0003.19.2017 zgłoszona dnia 2017-03-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.

Na stronach internetowych samorządowego kolegium odwoławczego ukazała się decyzja dotycząca skargi spółki Meltal Poland Sp, z o.o. na decyzje Prezydenta Miasta Oświęcim. SKO nie pozostawia złudzeń i przyznaje rację firmie Meltal Poland w całej rozciągłości. W związku z powyższym mam następujące pytania:

1) Czy zamierza Pan uszanować stanowisko SKO ?
2) Czy wyda Pan stosowne decyzje aby firma Meltal Poland mogła prowadzić działalność na terenie naszego miasta ?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-07)


Odpowiadając na interpelację znak: OR.b.0003.19.2017 złożoną na sesji w dniu 29 marca 2017 r. w sprawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie dotyczącej inwestycji firmy Meltal Poland Sp. z o.o., informuję:

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10 marca 2017 r. (znak: SKO.Oś/4170/9/2017) uchyliła zaskarżoną decyzję o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla firmy Meltal Poland Sp. z o.o. i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W związku z powyższym, sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego przez ww. firmę będzie rozpatrzona po zwróceniu przez SKO w Krakowie kompletu dokumentacji sprawy. W uzasadnieniu decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że wydało decyzję o uchyleniu decyzji I instancji jedynie ze względu na konieczność ponownego przeanalizowania zgodności planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wyjaśnienia wszystkich jego postanowień mających zastosowanie dla danej sprawy. Dopiero po ponownym rozpoznaniu sprawy i dokonaniu wskazanej analizy, tutejszy organ wyda decyzję.
Należy podkreślić, iż pomimo możliwości wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie własnej, pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ II instancji tego nie uczynił. Ponadto wyjaśniam, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, sama w sobie, nie gwarantuje możliwości prowadzenia działalności. Inwestor musi uzyskać odpowiednie decyzje wymagane odrębnymi przepisami prawa, które nie leżą w kompetencjach Miasta.

[ 185 ]