Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
zniszczeń na drogach sąsiadujących z budowaną aktualnie obwodnicą
(znak OR.b.0003.18.2017 zgłoszona dnia 2017-03-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszamy interpelację:

W związku z trwającą budową obwodnicy Miasta Oświęcim w ciągu ulicy Chemików pojawiają się znaczne zniszczenia dróg sąsiednich. Ciężki transport do budowy obwodnicy prowadzi m.in. ulicami Cypriana Kamila Norwida, Stefana Żeromskiego, Wiklinowa oraz Eugeniusza Szustera, która również stanowi objazd ulicy Chemików. Zastanawiające jest kto pozwolił na wykorzystanie tych dróg do tego celu. Nie na darmo przed laty ustawiono przy wjeździe na ulicę Szustera znak B-5 zakazujący wjazd samochodami ciężarowymi. Teraz nikomu nie przeszkadzało go zakleić. I efekty widać. Zapadnięta jezdnia przy każdym wpuście kanalizacji, popękany asfalt. Podobna sytuacja jest na innych w/w ulicach. Rozjechane pobocza, zdewastowany asfalt, nadmierna prędkość kierujących samochodami ciężarowymi i autobusami MZK Oświęcim, którzy wykorzystują te drogi. Zadziwiający jest fakt, że ktoś wyraził zgodę na dewastowanie tych dróg. Tym bardziej jest to zastanawiające, że ulicą Norwida i Wiklinową kursują autobusy MZK. A przecież nie kto inny jak Prezydent Miasta Oświęcim, na zapytanie jednej z mieszkanek dot. przedłużenia kursów autobusów do Cmentarza Komunalnego, odpisał tak „Prezes MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu poinformował, że nie jest możliwe przy obecnym stanie technicznym dróg dojazdowych w okolicach Cmentarza. Rozważenie wprowadzenia takich kursów będzie możliwe dopiero po przebudowie ul. Norwida." Rodzi się więc pytanie, kiedy mijają się Państwo z prawdą? Czy wtedy kiedy stan dróg nie pozwalał na wprowadzenie kursów, czy teraz kiedy tym bardziej stan dróg nie pozwala na wprowadzenie tam kursów.

Dlatego też pytamy:
1. Kto wydal zgodę na wykorzystanie dróg m.in. Norwida, Żeromskiego, Szustera do wykorzystywania dla ciężkiego transportu?
2. Kiedy zostanie wykonany kapitalny remont zdewastowanej ulicy Norwida?
3. Czy wykonawca obwodnicy miasta lub zarządca nowopowstałej drogi zamierza partycypować w kosztach przebudowy ze względu na zdewastowanie ulicy Norwida?
4. Kto wykonuje i finansuje remonty cząstkowe wykonywane doraźnie na tych drogach?
5. Kto wykonał i sfinansował naprawę studzienek kanalizacyjnych wzdłuż ulicy Szustera?
6. Kto wykona i sfinansuje remont drogi Szustera?
7. Czy wykonawca obwodnicy miasta lub zarządca nowopowstałej drogi zamierza partycypować w kosztach przebudowy ze względu na zdewastowanie ulicy Szustera?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-04-11)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 marca 2017r. w sprawie skutków objazdów na czas realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DWnr 933 w m. Bobrek" - uprzejmie wyjaśniam:
W maju 2016 roku zawarta została umowa pomiędzy Miastem a generalnym wykonawcą -firmą BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, na okoliczność korzystania z następujących dróg gminnych na cele ruchu pojazdów budowy obwodnicy: ulica Wodociągowa (od skrzyżowania z ul. Wysokie Brzegi do ul. Pod Krukami), ulica Pod Krukami (od ul. Wodociągowej do końca odcinka drogi publicznej), ulica Wysokie Brzegi (od ulicy Koszykowej do drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wiklinową a ulicą Wysokie Brzegi), ulica Koszykowa, droga wzdłuż garaży (pomiędzy ul. Koszykową a ul. Zwycięstwa), droga łącząca ul. Wysokie Brzegi z ul. Wiklinową, ulica Wiklinowa oraz ulica Norwida na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Zwycięstwa. Umowa zawiera m.in. zobowiązanie generalnego wykonawcy do odtworzenia nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową na wskazanych fragmentach, a w razie konieczności do odbudowy nawierzchni na całej szerokości wskazanej drogi. Zgodnie z umową generalny wykonawca usuwa także na bieżąco uszkodzenia nawierzchni powodujące zagrożenie życia lub mienia ludzkiego na wszystkich drogach gminnych wykorzystywanych na cele ruchu pojazdów budowy obwodnicy.
Rozpatrzenie sposobu poprowadzenia objazdów dla ruchu ogólnego wraz z decyzjami w sprawie poszczególnych wariantów ich trasy nastąpiło podczas spotkania z przedstawicielami firmy BANIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, które odbyło się w przedmiotowej sprawie w czerwcu 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Na spotkaniu analizowane były wszystkie uwarunkowania prowadzenia objazdu takie jak ograniczenie w geometrii skrzyżowań czy planowana przebudowa Alei Słowackiego, stąd też przedstawiciele Miasta i Starostwa uzgodnili poprowadzenie objazdu po ulicach Olszewskiego, Szustera i Tysiąclecia, jako jedynego możliwego dojazdu, który nie będzie nadmiernie zakłócał bieżącego funkcjonowania miasta.
Przed udostępnieniem ulicy Szustera na cele prowadzenia objazdu, Miasto dokonało przeglądu stanu technicznego uzbrojenia na studniach rewizyjnych kanalizacji opadowej, które zlokalizowane są w pasie jezdnym przedmiotowej drogi. Wynikiem przeglądu były prace remontowe mające na celu poprawę nośności i umożliwienie przejęcia większego obciążenia ruchem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 5 ton (np. autobusy, samochody ciężarowe). Prace remontowe zostały sfinansowane przez Miasto. Natomiast przed zakończeniem prowadzenia objazdu, generalny wykonawca budowy obwodnicy, zgodnie z warunkami postawionymi przez Miasto, zobowiązany jest do dokonania wraz z zarządcą drogi odbioru stanu nawierzchni ulicy Szustera, celem określenia sposobu i terminu usunięcia uszkodzeń drogi wynikłych z prowadzonego objazdu. Uszkodzenia nie ujawnione na videorejestracji oraz na dokumentacji fotograficznej, sporządzonej w sierpniu 2016r. przed rozpoczęciem objazdu, zgodnie z warunkami postawionymi przez Miasto usunięte zostaną przez generalnego wykonawcę na jego koszt. Według uzyskanych informacji objazd dla ruchu ogólnego po ulicy Szustera dobiega końca. Stan nawierzchni tej drogi jest systematycznie monitorowany i na dzień dzisiejszy stopień uszkodzenia jezdni nie przekracza zakresu odpowiadającego wykonywanym pracom remontowym, w związku z czym przebudowa całej drogi nie jest rozważana.
W sprawie ulicy Norwida pragnę zwrócić uwagę, że projekt jej przebudowy opracowany został już kilka lat temu, w związku ze stanem technicznym kwalifikującym się już wówczas do podjęcia prac. Pomimo tego generalny wykonawca budowy obwodnicy w umowie, o której mowa na wstępie, zobowiązał się do odtworzenia nawierzchni drogi na odcinkach wykorzystywanych zgodnie z umową na cele ruchu pojazdów budowy oraz do usuwania na bieżąco uszkodzeń nawierzchni tej drogi. Generalna przebudowa ulicy Norwida w oparciu o posiadany projekt budowlany będzie rozważana przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta na rok 2018, tj. po zakończeniu budowy północnej obwodnicy.





[ 264 ]