Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
pomnika i tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego.
(znak OR.b.0003.13.2017 zgłoszona dnia 2017-02-22, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim § 39 ust, 1 i 2 składamy następującą interpelację.

Na początek trochę historii. Cytat „w odpowiedzi na wniosek zgłoszony na Sesji Rady Miasta w dniu 25.02.2015r. informuję, że przychylam się do wniosku dotyczącego przeniesienia tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego. W chwili obecnej rozważane są różne możliwości umiejscowienia tablicy. O ostatecznej decyzji poinformuję Państwa oddzielnym pismem."
Kolejny cytat ,.w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miasta w dniu 26.08.2015r. informuję, że nadal trwają prace w sprawie przeniesienia tablicy upamiętniającej Rotmistrza Witolda Pileckiego z obecnej lokalizacji. Z uwagi jednak na skomplikowany tryb realizacji tego przedsięwzięcia, trudno jest określić ostateczny termin jego zakończenia.
Jeszcze jeden cytat ,.w odpowiedzi na interpelację znak sprawy OR.b.0003.11.2016 złożoną na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 24.02.2016r. informuję, że stan techniczny tablicy poświęconej rtm. Witoldowi Pileckiemu, umieszczonej na budynku będącym własnością Agencji Mienia Wojskowego, nie pozwala na przeniesienie jej w inne miejsce ekspozycji. W związku w powyższym planuje się umieścić docelowo w/w tablicę w zbiorach Muzeum Zamek w Oświęcimiu, jako cenne świadectwo jednego z pierwszych w Polsce aktów upamiętnienia postaci rtm. Witolda Pileckiego. Zanim jednak to nastąpi, planowane jest wzniesienie nowej formy trwałego i godnego uhonorowania postaci Rotmistrza i budowę pomnika w formie pamiątkowego obelisku w centralnej części Osiedla Rtm. Pileckiego w Oświęcimiu przy ul. Płk. Wł. Kiełbasy na działkach oznaczonych lir 1208/4, 1211/2 (obręb Brzezinka) będących własnością Gminy Miasto Oświęcim, Z uwagi na to, że planowana lokalizacja pomnika znajduje się w tzw. strefie ochronnej wokół Pomnika Zagłady wystosowałem wnioski o wyrażenie w tej mierze opinii do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Małopolskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z2015r.poz.2120).'" Koniec cytatów.
Tak się składa, iż mija już 36 miesięcy od zgłoszenia pierwszego wniosku i 12 miesięcy od ostatniej interpelacji o przeniesienie tablicy w godne miejsce i poza odpowiedziami Pana Prezydenta nic w tym temacie nie uczyniono. Tak szanuje się bohatera narodowego i zarazem Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim. Tak być nie może.
Dlatego pytanie:
1. Kiedy zostanie przeniesiona tablica w godne miejsce ?
2. Kiedy zostanie postawiony pomnik, o którym Pan Prezydent pisał w odpowiedzi w2016r?
3. Kiedy zostały wystosowane wnioski o wyrażenie stosownych opinii, o których Pan Prezydent pisał w odpowiedzi w 2016?
4. Czy Miasto Oświęcim otrzymało już stosowne odpowiedzi z w/w instytucji?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-03-07)


W odpowiedzi na interpelację znak sprawy OR.b.0003.13.2017 złożoną na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 22.02.2017 r. w sprawie tablicy poświęconej rtm. Witoldowi Pileckiemu, umieszczonej na budynku będącym własnością Agencji Mienia Wojskowego oraz planowanego pomnika, informuję jak następuje:

Urząd Miasta Oświęcim przygotował wnioski o opinię ws. planowanej lokalizacji pomnika rtm. Witolda Pileckiego w centralnej części Osiedla Pileckiego zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2120). W dniu 23.02.2016 roku skierował wnioski do: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Małopolskiego oraz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rządu Prawa i Sprawiedliwości do dziś nie udzieliło odpowiedzi w tej sprawie. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau poinformowało, iż „nie jest uprawnione do opiniowania w sprawie wydania przez Małopolski Urząd Wojewódzki zgody na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę".
Ponadto Wojewoda Małopolski, który jest przedstawicielem rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie zrobił wyjątku od przepisów ustawy i poinformował, iż (cytat) „zabrania się budowy obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, z wyjątkiem obiektów i urządzeń niezbędnych do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji, oznakowania jego granic albo granic strefy ochronnej lub niezbędnej obsługi osób odwiedzających ten Pomnik. (...) Aby zatem wojewoda mógł wydać decyzję zezwalającą na wydanie przewidzianego w odrębnych przepisach pozwolenia na budowę pomnika Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, niezbędne jest wykazanie, że inwestycja ta jest niezbędna do obsługi osób odwiedzających Pomnik Zagłady. W przypadku braku możliwości takiego wykazania, należałoby rozważyć inną lokalizację pomnika Rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, poza granicami Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej."

Ponieważ obiekt, jakim jest pomnik poświęcony postaci rtm. Witolda Pileckiego, nie spełnia kryterium „inwestycji niezbędnej do obsługi osób odwiedzających Pomnik Zagłady", i nie ma zgody Wojewody Małopolskiego, co do jego lokalizacji na Osiedlu rtm. Witolda Pileckiego, miasto poszukuje nowych lokalizacji w pobliżu powstającego obecnie Parku Zasolę, czyli poza strefą ochronną Pomnika Zagłady. Jest to miejsce położone możliwie blisko Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Osiedla noszącego imię Rotmistrza, co uważam za istotny ideowy element całego przedsięwzięcia.

Obecnie trwają prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem wspomnianego terenu oraz umiejscowieniem pomnika.

Tablica poświęcona rtm Pileckiemu. znajdująca się na budynku będącym własnością Agencji Mienia Wojskowego, zostanie przeniesiona do Muzeum Zamek w Oświęcimiu po odsłonięciu nowego pomnika.

[ 206 ]