Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Fika 8
(znak OR.b.0003.4.2017 zgłoszona dnia 2017-01-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,

stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie planowanej budowy drogi dojazdowej do domu usytuowanego przy ul. Fika 8.

Do mieszkańców osiedla Fika dotarła informacja, że planowa jest budowa drogi dojazdowej o szerokości aż 4,5 metra do posesji przy ul. Fika 8. W związku z tym martwią się, że przestrzeń pomiędzy blokami stanie się wielkim placem betonowym, sukcesywnie przekształcającym się w parking. Zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci młodzi oczekują, aby pomiędzy ich domami znajdowała się przestrzeń zielona umożliwiająca odpoczynek. Należy równocześnie dodać, że mieszkańcy osiedla Fika nie kwestionują potrzeby zorganizowania dojazdu do domu zlokalizowanego przy ul. Fika 8.

W związku z powyższym, w imieniu mieszkańców bloków przy ul. Fika 4-6, 7-9 i 15-17, pytam Pana Prezydenta:
• Jaka jest aktualna wiedza Urzędu Miasta na temat opisanej sytuacji?
• Czy konieczne jest zbudowanie drogi o szerokości aż 4,5 metra?
• Czy w celu zabezpieczenia dojazdu do domu przy ul. Fika 8 nie można zbudować węższej drogi np. z kostki brukowej lub płyt ażurowych?
• Jaka jest Pana opinia na temat powyżej opisanej sytuacji na osiedlu Fika?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-02-07)


W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji w dniu 25.01.2017 r. w sprawie drogi dojazdowej do domu usytuowanego przy ul. Fika 8 informuję co następuje:

Zainteresowani drogą dojazdową, właściciele nieruchomości przy ul. Fika 8 w Oświęcimiu złożyli do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wniosek o ustanowienie drogi koniecznej o szerokości 4,5 m, po działkach położonych w jednostce ewidencyjnej 121301_l Oświęcim-miasto, obręb nr 0001 Oświęcim nr:
-141/15 p. 320 m2 obj. kw nr 38.128 własności Miasta Oświęcim;
-131/16 p. 5684 m2 obj. kw nr 48.907 współwłasność osób fizycznych i MSM „Budowlanka"
-131/10 p, 1065 m2 obj. kw nr 11.699 własności Gminy Miasto Oświęcim w użytkowaniu wieczystym MSM „Budowlanka".
Obecnie Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Postanowieniem z 7 grudnia 2016 sygn. akt I Ns 682/16. wezwał m.in. Gminę Miasto Oświęcim do udziału w sprawie w charakterze uczestnika. Co do szerokości drogi i sposobu jej wykonania wyjaśniam, że te kwestie ściśle regulują przepisy prawa budowlanego.
Ze względu na bliskość zabudowy, nasadzenia, istniejącą infrastrukturę (piaskownica dla dzieci w sąsiedztwie wnioskowanej drogi) oraz możliwość alternatywnego ustalenia przebiegu drogi koniecznej do przedmiotowej nieruchomości Miasto Oświęcim jako uczestnik postępowania będzie się sprzeciwiać ustanowieniu służebności zgodnie z przebiegiem opisanym we wniosku.
Jednak ostatecznie sprawa ustanowienia drogi koniecznej zostanie rozstrzygnięta w toku postępowania przez sąd.

[ 200 ]