Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
dojazdu do nowej drogi - tzw. Łącznika Batorego
(znak OR.b.0003.3.2017 zgłoszona dnia 2017-01-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa )


Szanowny Panie Prezydencie

Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim S 39 oraz 40 składam interpelację w następującej sprawie: dwa miesiące temu została oddana do użytku nowa droga tzw. Łącznik Batorego , która miała otworzyć nowe możliwości zabudowy i inwestycji w tym terenie. W związku z tym, iż w chwili obecnej Miasto Oświęcim nie jest jej właścicielem, mieszkańcy nie mogą wystąpić o warunki zabudowy terenów znajdujących się wzdłuż tej drogi. Powodem tego jest brak możliwości wskazania dojazdu do tej drogi jako dojazd do drogi publicznej. W związku z tym stawiam zapytania:

- kiedy w/w droga zostanie przekazana na majątek miasta?
-czy Urząd Miasta w razie proceduralnych spraw może wystawić promesę( że droga będzie przyjęta przez Miasto Oświęcim w najbliższym czasie)?

Ewentualnie proszę o wskazanie innych możliwości, rozwiązań umożliwiających w najbliższym czasie uruchomienie procedury w sprawie uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy działek przy tej obwodnicy, mając na uwadze potrzeby mieszkańców tej okolicy, które między innymi wiążą się z dojazdem do drogi publicznej.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-02-08)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 25 stycznia 2017r. w sprawie dostępu do wybudowanej drogi, nazywanej obecnie przedłużeniem ul. Batorego - uprzejmie wyjaśniam:
Droga stanowiąca przedłużenie ulicy Batorego wybudowana została przez Miasto w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późn. zm.). Wydana na mocy ustawy ostateczna decyzja na budowę drogi gminnej, umożliwia Miastu legitymowanie się prawem własności do gruntów pod drogą. Oznacza to, że eksploatacja i utrzymanie wybudowanej drogi pozostaje w kompetencji Prezydenta Miasta.
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia m.in. przedmiotowej drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych gminnych, planowany jest do skierowania na kwietniową sesję Rady Miasta Oświęcim.
Wybudowana droga umożliwia dostęp dla wszystkich terenów bezpośrednio do niej przyległych. Większość z nich objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, a jedynie wypisy z tych planów. Natomiast w przypadku działek nieobjętych planem zagospodarowania, niezbędnym jest wystąpienie do Prezydenta z wnioskiem o wydanie stosownego oświadczenia, w którym stwierdza się dostępność danej działki do najbliższej drogi publicznej poprzez wybudowaną drogę, stanowiącą na dzień dzisiejszy drogę wewnętrzną.

[ 181 ]