Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu.
(znak OR.b.0003.1.2017 zgłoszona dnia 2017-01-10, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Ireneusz Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zwracam się z interpelacją w następującej sprawie:

Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie najbliższe stałe stacje monitoringu jakości powietrza znajdują się w Trzebini, Kaszo wie i Skawinie. To odpowiednio około 30, 45 i 50 km od Oświęcimia. Jak się wydaje jest to spora odległość. W związku z występującymi w ostatnim czasie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i alarmami o przekroczeniu dopuszczalnych wartości m.in. pyłu zawieszonego zapytuję czy :
- Urząd Miasta zajmuje się w jakimś zakresie zagadnieniami monitoringu jakości powietrza w Oświęcimiu ?
- Z jakich źródeł korzysta się przy pozyskiwaniu w/w informacji ?
- Czy byłaby możliwość zainstalowania stacji monitoringu powietrza w Oświęcimiu dla dokładnego i bieżącego badania jakości powietrza (lub starania się np. w WIOŚ-u o zainstalowanie takiej stacji) ?

W przypadku gdyby owa tematyka należała wyłącznie do zadań Powiatu proszę o skierowanie pytań do Zarządu Powiatu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-01-24)


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 24.01.2017 r.:

W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym, w dniu 10.01.2017 r. dotyczącą monitoringu jakości powietrza na terenie Oświęcimia informuję:
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Miasto Oświęcim zamieszcza otrzymane od Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ostrzeżenia o przekroczeniu norm jakości powietrza na stronie internetowej urzędu.
W/w komunikaty o istniejącym zagrożeniu przekazywane są również miejskim jednostkom organizacyjnym, a także publikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu http://pczk.powiat.oswiecim.pl/ oraz stronie monitorującej jakość powietrza w województwie małopolskim http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/.
Dane dotyczące jakości powietrza są opracowywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, głównie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOS) oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który udostępnia je na Portalu Jakości Powietrza fhttp://powietrze.gios,gov.pl).
Zgodnie z informacjami GIOŚ na terenach, gdzie nie ma stacji pomiarowych do oceny jakości powietrza wykorzystuje się metody modelowania matematycznego w oparciu o wyniki inwentaryzacji emisji i obliczenia jednym ze zwalidowanych modeli spełniających kryteria jakościowe oraz metody obiektywnego szacowania, w tym metody eksperckie bazujące na wynikach ze stacji o podobnym charakterze i lokalizacji.
Ze względu na lokalizację na terenie miasta kompleksu zakładów chemicznych 1 niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców w dniu 2 stycznia 2017 r. zwróciłem się z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego o utworzenie na terenie miasta Oświęcimia stałego punktu pomiaru i analizy składu powietrza, który umożliwiłby sprawdzanie i monitorowanie stanu zanieczyszczenia.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17.02.2017 r.:

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 10 stycznia 2017 r. dotyczącą monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Oświęcim, w załączniku przesyłam kserokopię pisma otrzymanego z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w powyższej sprawie.

Pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 24.01.2017 r.:

W odpowiedzi na pismo z 4 stycznia 2017 r. dotyczące budowy na terenie Oświęcimia stacji monitorowania powietrza oraz pismo popierające tę inicjatywę Prezydenta Miasta Oświęcimia, znak: ZK.5532.3.2015 z 2 stycznia 2017 r., na podstawie danych przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuję, iż przedmiotowa Inspekcja planuje prowadzenie w 2018 roku na terenie gminy Oświęcim ciągłych pomiarów jakości powietrza. Stacja pomiarowa zostanie włączona do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa małopolskiego. W chwili obecnej Inspektorat nie dysponuje w pełni wyposażoną stacji) pomiarowi), która pozwoliłaby na pomiary substancji zanieczyszczających powietrze, w tym związków chemicznych, jakie mogą powodować uciążliwości zapachowe. Oprócz podstawowych zanieczyszczeń pyłowych i gazowycli (pyl zawieszony PMI0, pył PM2.5, SO2, NO2, CO) wskazane byłyby pomiary np. węglowodorów aromatycznych, metali ciężkich i substancji specyficznych emitowanych prze/, okoliczne zakłady (amoniak, styren, dioksyny). Wyposażenie stacji „przemysłowej" jest bardzo kosztowne i wymaga pozyskania środków finansowych z różnych źródeł na zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego i doposażenie laboratorium badawczego.

[ 249 ]