Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wymiany ławek przystankowych przy ul. Śniadeckiego i Dąbrowskiego
(znak OR.b.0003.76.2016 zgłoszona dnia 2016-12-21, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan Stanisław Biernat )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację:
W związku z brakiem poparcia przez Radnych Rady Miasta Oświęcim wniosku do budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok w sprawie wymiany ławek na przystankach przy ul. Śniadeckiego i Dąbrowskiego, ponawiamy naszą interpelację i pytamy Pana Prezydenta:
1. Kiedy zostaną poprawione ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka poparzenia i przymarznięcia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2017-01-04)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 21 grudnia 2016r. znak: OR.b.0003.76.2016 - informuję, że ostateczną odpowiedź dotyczącą wymiany ławek otrzymali Panowie Radni w piśmie z dnia 11 maja 2016r.

[ 145 ]