Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
inwestycji na obszarze pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików i ul. Fabryczną
(znak OR.b.0003.72.2016 zgłoszona dnia 2016-12-05, w okresie międzysesyjnym przez: Waldemar Łoziński )


Stosownie do zapisu statutu miasta Oświęcim & 39 ust. 1,2 składam następującą interpelację.
dot. interpretacji § 20.1 uchwały nr XXIV/461/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną
W powołanej wyżej uchwale Rady Miasta § 20. 1. brzmi:
„Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonego na rysunku planu: 17.P ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne (w tym z możliwością przetwarzania odpadów, za wyjątkiem składowania odpadów), składy i magazyny;
2. przeznaczenie towarzyszące: usługi, z wyłączeniem usług z zakresu administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa, nauki (z wyjątkiem parków technologicznych), opieki przedszkolnej, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, turystyki, sportu, rekreacji."
Na terenie objętym ww. fragmentem planu swój zakład zamierza ulokować nowy inwestor w naszym Mieście - Spółka Meltal Poland Sp. z o.o,. Firma ta zakupiła (umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego; w niedługim czasie podpisana będzie umowa przyrzeczona) nieruchomość na terenach przemysłowych po firmie "Synthos" (ul. Chemików 1, działki: 4131/1, 4131/2, 4131/3 - część oraz 4131/4 - część). Spółka planuje prowadzić działalność w zakresie przetwarzania, zbierania oraz handlu złomem metali.
W związku ze sformułowaniami zawartymi w planie oraz uzasadnieniem rozstrzygnięcia uwag do planu wniesionych przez Meltal Poland Sp. z o.o. (załącznik nr 2 do uchwały pozycja 4 w tabeli) powstaje konieczność interpretacji czy działalność jaką zamierza prowadzić Meltal Poland Sp. z o.o. jest na przedmiotowym terenie dopuszczalna. Problem ten jest ważny i istotny dla mieszkańców i dla Miasta w ogóle, ponieważ dotyczy tego na ile ograniczona jest działalność przemysłowa i usługowa na terenie objętym planem, który ze swej istoty jest i ma być terenem przeznaczonym na rozwój przedsiębiorczości. Interpretacja taka jest istotna zarówno ze względu na inwestycję Meltal Poland Sp. z o.o., jak i także dla ewentualnych innych podobnych przedsięwzięć, które mogłyby w przyszłości powstać na tym terenie.

Postuluje się aby uznać, że działalność w zakresie przetwarzania, zbierania oraz handlu złomem metali jest jak najbardziej dopuszczalna na przedmiotowym terenie.

Po pierwsze, dopuszczalność przetwarzania złomu metali wynika wprost z treści planu, gdzie w ramach przeznaczenia podstawowego terenu wskazano m. in. obiekty produkcyjne (w tym z możliwością przetwarzania odpadów, za wyjątkiem składowania odpadów). Zaznaczam przy tym, że działalność Meltal Poland Sp. z o.o. nie wiąże się ze składowaniem odpadów.
Po drugie, działalność w zakresie przetwarzania, zbierania i handlu złomem metali jest w istocie działalnością usługową, a więc jest dopuszczalna na przedmiotowym terenie w ramach przeznaczenia towarzyszącego. Zwracam w tym miejscu uwagę, że zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 5 planu wynika, że działalność w zakresie przetwarzania odpadów uznaje się za działalność usługową.
Niezależne od powyższego podaję, iż teren objęty inwestycją Meltal Poland Sp. z o.o. jest znacznie przekształcony przemysłowo, a ponad znajduje się w znacznej odległości od najbliższych zabudowań mieszkaniowych. Teren z każdej strony otoczony jest działkami -również z przeznaczeniem przemysłowym - na których prowadzona jest działalność znacznie bardziej uciążliwa niż działalność, którą ma zamiar prowadzić w tym miejscu firma Meltal Poland Sp. z o.o.
W związku powyższym, nie jest zasadne aby ograniczać możliwość prowadzenia na przedmiotowym terenie działalności, która nie powoduje emisji zanieczyszczeń w postaci zadymienia, zapylenia czy odoru na terenach przeznaczonych do działalności przemysłowej - z natury swojej również uciążliwej. Ponadto, na przedmiotowym terenie zostało dopuszczone przetwarzanie odpadów w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej, natomiast zbieranie odpadów ze swej istoty w mniejszym stopniu ingeruje w środowisko niż ich przetwarzanie. Co więcej, jak wynika z raportu oddziaływania na środowisko przedstawionego przez firmę Meltal Poland Sp. z o.o. w związku z działalnością zakładu Spółki brak będzie jakiejkolwiek uciążliwości oprócz chwilowego hałasu, który powstaje głównie podczas załadunku/rozładunku samochodów. Należy również zaznaczyć, iż firma Meltal Poland Sp. z o.o. prowadzi jedynie działalność związaną z gospodarką złomem metali, więc odpadu, który jest obojętny fizycznie i chemicznie na środowisko w związku z tym nie oddziałuje na nie negatywnie. Nie jest zatem zasadne przyjęcie jako miarodajnego dla oceny działalności Meltal Poland Sp. z o.o. literalnego brzmienia ww. uzasadnienia rozstrzygnięcia co do uwag do planu, zgodnie z którym zbieranie odpadów jest na przedmiotowym terenie niedopuszczalne z uwagi na uciążliwość i negatywne wrażenie estetyczne.
Zarazem nie można uznać, że na przedmiotowym terenie dopuszcza się jedynie przetwarzanie odpadów „w ramach działalności produkcyjnej" - jak wskazano w ww. uzasadnieniu rozstrzygnięcia co do uwag do planu. Świadczy o tym już sama treść planu (wprowadzoną możliwość przetwarzania odpadów). Ponadto wskazuje na to celowość zapisów - nie ma bowiem różnicy między przetwarzaniem odpadów w ramach produkcji a przetwarzaniem skupionego złomu (a nierzadko wręcz przetwarzanie innych odpadów w ramach produkcji może być bardziej uciążliwe).
Reasumując, w związku z lokalizacją zakupionej przez firmę Meltal Poland Sp. z o.o. działki nie może być mowy o sprzeczności działalności Spółki z zapisami planu lub jego funkcjami.
W związku z powyższym, wnoszę aby Prezydent Miasta Oświęcim w odpowiedzi na niniejsza interpelację potwierdził wskazany w niej postulat co do interpretacji planu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-12-15)


Odpowiadając na interpelację znak: OR.b.0003.72.2016 złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 5 grudnia 2016 r. w sprawie interpretacji § 20.1 uchwały Nr XX1V/461/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r., uprzejmie wyjaśniam:
Firma Meltal Poland Sp. z o.o. zamierza ulokować na działkach nr 4131/1, 4131/2, 4131/3, 4131/4 obręb Dwory I, na terenach przemysłowych działalność polegającą na zbieraniu odpadów metali, sortowaniu ich, brykietowaniu a następnie sprzedaży.
W trakcie procedury planistycznej dotyczącej zmiany planu miejscowego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną, na etapie trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu, przedmiotowa firma złożyła uwagę, aby na terenach 17.P, 23.P-UC oraz 25.P-UC wprowadzić zapisy literowe i symboliczne „O" - tzw. tereny gospodarowania odpadami lub wpisania do przeznaczenia tej jednostki możliwości przetwarzania i zbierania odpadów. Powyższa uwaga została odrzucona na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na sesji Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2016 r. Tym samym w uzasadnieniu odrzucenia uwagi wpisano, że na przedmiotowym terenie zostało dopuszczone jedynie przetwarzanie odpadów w ramach działalności produkcyjnej. Natomiast zbieranie odpadów, które nie będzie powodowało przetworzenia odpadów w procesie produkcyjnym na tym terenie zostało wykluczone.
W dniu 12 października 2016 r. firma Meltal Poland Sp. z o.o., oraz właściciel działek inwestycyjnych firma Ecobet Sp. z o.o., złożyły wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Powyższe wezwanie dotyczyło wprowadzenia zapisów odnośnie możliwości gospodarowania odpadami i zbierania odpadów na terenie 17.P, 23.P-UC oraz 25.P-UC. Rada Miasta Oświęcim w dniu 26 października 2016 r, przyjęła uchwałę nr XXVII/518/16 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. W ww. uchwale Rada Miasta Oświęcim postanowiła nie uwzględniać wniesionego wezwania.
Informuję, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną uchwalony Uchwałą Nr XXIV/461/ló Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. na przedmiotowym terenie dopuszcza jako funkcję podstawową możliwość lokalizowania obiektów produkcyjnych, w tym z możliwością przetwarzania odpadów. Działalność taka, w ramach funkcji podstawowej powinna mieścić się w definicji wytwórstwa przemysłowego - sekcja C Polskiej Klasyfikacji Działalności. Działalność taka w procesie przemysłowym prowadzi do wytworzenia nowego produktu końcowego. Natomiast inwestycja polegająca na zbieraniu odpadów (w tym metali) oraz przetwarzaniu odpadów polegająca na ich sortowaniu, zgniataniu i przepakowywaniu kwalifikuje się jako „dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją" (sekcja E Polskiej Klasyfikacji Działalności). Pomimo, iż stanowi przetwarzanie odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, kwalifikuje się jako proces odzysku, a nie proces produkcyjny. W wyniku takiej działalności nie powstaje produkt finalny. Ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, na tym terenie dozwolono m.in. lokalizowanie obiektów produkcyjnych, które będą przetwarzały odpady, ale końcowym etapem będzie wytworzenie nowego produktu. Natomiast surowce wtórne powstałe w wyniku odzysku odpadów należy kwalifikować jako wyroby pośrednie, a nie nowe produkty.
Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta Oświęcim zasięgał opinii projektantów ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie zbierania odpadów na tym terenie. Firma Geoplan s.c, pismami z dnia 24 października 2016 r. oraz 30 listopada 2016 r. wyraziła opinie, iż na przedmiotowym terenie nie można prowadzić działalności związanej ze zbieraniem odpadów i ich odzyskiem w procesach nieprodukcyjnych.

Reasumując, obecne zapisy uchwały Nr XXIV/461/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików, ul. Fabryczną oraz załącznika z rozstrzygnięciem wniesionych uwag dyskwalifikują możliwość uznania działalności planowanej przez firmę Meltal Poland Sp. z o.o, za zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

[ 305 ]