Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
wymiany ławek przystankowych
(znak OR.b.0003.71.2016 zgłoszona dnia 2016-11-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację:
Po treści odpowiedzi jaką otrzymaliśmy na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 26 października 2016 r., także informujemy, że problem który w ubiegłym roku podnosił portal internetowy naszemiasto.pl w artykule „Na tych ławkach nie da się siedzieć. Są zimne!" nadal jest aktualny, dlatego w dalszym ciągu podtrzymujemy swoje stanowisko przedstawione we wcześniejszych interpelacjach dotyczących wymiany ławek i po raz kolejny zadajemy pytanie:
1. Kiedy zostaną poprawione ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka poparzenia i przymarznięcia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-12-12)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 30 listopada 2016r. znak: OR.b.0003.71.2016 - informuję, że ostateczną odpowiedź dotyczącą wymiany ławek otrzymali Panowie Radni w piśmie z dnia 11 maja 2016r.

[ 167 ]