Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
uciążliwych zapachów w mieście Oświęcim
(znak OR.b.0003.70.2016 zgłoszona dnia 2016-11-30, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Tadeusz Hoła )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV &331 składam interpelacje w sprawie nieprzyjemnych zapachów. Od prawie 3 lat mieszkańcom Oświęcimia, szczególnie dzielnicy Monowice i Dwory dokucza okresowo uciążliwy smród. Smród ten najbardziej odczuwalny jest w godzinach wieczorowo - nocnych w okresie letnim, ale nie tylko. Panie Prezydencie jakie kroki zostały dotychczas podjęte aby zlikwidować lub ograniczyć dokuczliwy odór.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-12-15)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 30.11.2016 r. dotyczącą uciążliwego zapachu, który występuje na terenie Oświęcimia informuję:
Instytucją odpowiedzialną z mocy prawa za sprawdzanie i monitorowanie stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie miasta Oświęcim jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) oraz Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w zakresie wyznaczonego celu, jakim jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Miasto Oświęcim nie ma umocowania prawnego ani narzędzi do kontrolowania zanieczyszczeń powietrza, w tym także uciążliwych zapachów. Urząd Miasta Oświęcim mając na względzie trudny charakter sprawy jak i jego istotne oddziaływanie na część przestrzeni miejskiej współpracuje zarówno z WIOŚ jak i Starostwem Powiatowym.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2015 roku rozpoczął cykl kompleksowych działań przy współudziale służb powiatowych, miejskich i Urzędu Marszałkowskiego. Podczas kontroli inspektorzy WIOŚ wykonywali kontrole i pomiary w godzinach nocnych, współpracowali z mieszkańcami, państwową strażą pożarną, strażą miejską oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeprowadzali kompleksowe badania laboratoryjne. W badanych próbkach powietrza oznaczono grupę związków, które mogły występować w rejonie zakładów wykorzystujących je w technologii - na tej podstawie wyłoniono podmioty do kontroli. Należy podkreślić, że również Zarząd Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków współpracuje z Woje­wódzkim Inspektoratem Środowiska, realizując kosztowne inwestycje i zalecone działania. Wrzesień br. był planowanym terminem zakończenia realizacji n/w zaleceń WIOŚ:
1. Wyeliminowano dostawy ścieków i odpadów do zbiornika awaryjnego - zbiornik awaryjny opróżniono z frakcji płynnych, umożliwiło to odwodnienie i unieszkodliwienie zalegających w zbiorniku osadów dennych, odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na podstawie odpowiednich decyzji i zezwoleń - wywieziono poza teren Oświęcimia;
2. Definitywnie wyeliminowano dostawy ścieków, które odznaczają się wysokimi parametrami ChZT i podwyższoną zawartością lotnych związków organicznych, mogących być źródłem emisji zapachowych;
3. Kanał doprowadzającego ściek przemysłowy z Synthos do Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków został przykryty.

Pomimo opróżnienia zbiornika awaryjnego jak i zakrycia kanału doprowadzającego ścieki z Synthosu do MPOŚ zdarzały się nadal skargi na występowanie uciążliwego zapachu. W związku z powyższym WIOŚ będzie nadal szukał potencjalnych źródeł problemu.
W 2015 i 2016 r. zostały przeprowadzone przez WIOŚ kontrole zakładów zlokalizowanych w kompleksie Synthos Dwory - takich jak Heko i Solwent oraz linie technologiczne pracujące w firmie Synthos, do których eksploatacji wymagane są pozwolenia zintegrowane. Zwrócono szczególną uwagę na potencjalne źródła poważnych awarii - miejsca newralgiczne dla firmy, które mogą być źródłem emisji substancji niebezpiecznych. Sprawdzono czy zakład „sprawuje kontrolę" nad prowadzonymi procesami technologicznymi i czy posiada właściwe zabezpieczenia w przypadku rozszczelnienia i wyprowadzenia zanieczyszczeń na zewnątrz.

Kontrola jednoznacznie wykazała, że nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie decyzji, które posiada firma Synthos na eksploatację linii technologicznych.:
• spełnione są warunki określone w decyzjach;
• wykonywane są kontrolne pomiary emisji, które nie wykazują przekroczeń;
• firma posiada siatkę pomiarową stężeń zanieczyszczeń wokół swojej firmy, którą stanowi grupa 4 punktów pomiarowych, w których dokonywane są analizy substancji charakterystycznych dla prowadzonej produkcji.
W trakcie kontroli WIOŚ w obrębie własności w/w kompleksu nie stwierdzono przekroczeń substancji, które firma emituje na poziomie, na którym znajdują się budki kontrolujące poziom zanieczyszczeń.
Kierownictwo Synthos zdaje sobie sprawę, że związki styrenu pojawiają się w ciekach wodnych i próbkach powietrza poza terenem firmy. W chwili obecnej prowadzona jest inwestycja mająca na celu uszczelnienie procesów, tak by ten problem zniknął. Synthos pracuje również nad ograniczeniem niezorganizowanej emisji przy emulgatorze przy zbiornikach kalafoni owych poprzez skolektorowanie wydechów z tych zbiorników oraz założenie filtra węglowego.
Kolejnym przedsięwzięciem mającym na celu eliminowanie potencjalnych sprawców była kontrola myjni cystern, którą na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadziło Starostwo Powiatowe, w celu potwierdzenia bądź wyeliminowania ich jako jednego ze źródeł uciążliwości.
W następnej kolejności WIOŚ przystąpił do badań terenowych, przy użyciu nowego urządzenia kontrolnego, pozwalającego na szczegółowe zidentyfikowanie i zlokalizowanie źródła rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Kolejne działania będą planowane po analizie wyników tych badań.
Na bieżąco będą prowadzone dalsze kontrole i monitoring zgłoszeń przez służby powiatowe i miejskie, dalsze sprawdzanie sygnałów od mieszkańców dotyczących możliwych źródeł problemu.
Informuję, że 21 listopada w siedzibie Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego, którego prace mają pomóc w likwidacji uciążliwości zapachowych w mieście Oświęcim. Autorem inicjatywy powołania zespołu jest Prezes Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, a w skład jego weszli przedstawiciele: Stowarzyszenia „Stop Fetorowi w Mieście i Gminie Oświęcim", Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Sołectwa Włosienicy, Rady Miasta Oświęcim, Rady Osiedla Monowice, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu i firmy Synthos S.A.
Rolę przewodniczącego Zespołu objęła Dorota Niedziela, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - była wiceminister środowiska.
Ze względu na brak kompleksowego zdefiniowania problemu oraz identyfikacji wszelkich możliwych źródeł uciążliwości zapachowych - co podkreślano już na spotkaniu 21.09.2016 r. - Zespół podjął decyzję o zaproszeniu niezależnego eksperta, który zidentyfikuje problem uciążliwości i precyzyjnie określi jego źródła. Starosta Oświęcimski zaproponował w tej roli dr hab. inż. Izabelę Sówkę, prof. nadzw. z Politechniki Wrocławskiej. Podjęto decyzję, że prof. Sówka, po wstępnym rozpoznaniu sytuacji przedstawi swoją metodologię badawczą na kolejnym spotkaniu Zespołu Roboczego a sfinansowanie tych prac zadeklarowały solidarnie samorządy Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.

W dniu 8 grudnia br. w siedzibie Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświę­cimiu (MPOŚ) odbyło się kolejne drugie spotkanie Zespołu Roboczego w trakcie którego omówiono następujące zagadnienia:
• Prezes Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu, Pan Adam Byrdziak, zaprezentował sposób funkcjonowania instalacji sortowania odpadów komunalnych i kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz przedstawił informacje dotyczące ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów z Oświęcimia oraz innych miejscowości. Opisał także procesy, które mogą generować nieprzyjemny zapach, takie jak np. przesypywanie odpadów, a ponadto odpowiadał na pytania dotyczące działalności spółki;
•Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Synthos, Pan Marek Rościszewski przedstawił proces technologii produkcji styrenu, jego logistykę i wykorzystanie;
• Odbył się test zapachowy próbek odcieków z MPOŚ. Próbki obejmowały ścieki z kompostowni, z Bielska-Białej oraz te przyjmowane ze składowiska odpadów, sortowni i kompostowni SOK Sp. z o, o. Przedstawiciele mieszkańców stwierdzili, że nie wyczuwają zapachu, który ich nęka;
•Omówiono wizytację procesu technologicznego w MPOŚ, którą przedstawiciele Zespołu przeprowadzili w dniu 26.11.2016 r.

W trakcie spotkania podjęto następujące decyzje i ustalenia:
•Prezes SOK zadeklarował, że odpady dotychczas przechowywane na zewnątrz trafią do zamkniętej hali, która zostanie wybudowana w połowie przyszłego roku. Do czasu wybudowania hali na zewnątrz będą gromadzone tylko odpady nieorganiczne, a te które mogą wydzielać nieprzyjemny zapach zostaną umieszczone w wygospodarowanych zamkniętych pomieszczeniach;
•Synthos na bieżąco podejmuje działania zmierzające do minimalizowania wpływu działalności zakładu na środowisko. Na wniosek członków Zespołu na kolejnym spotkaniu zostanie przedstawiona lista planowanych rozwiązań w tym zakresie na przyszły rok;
•Zespół zgodził się, że w aktualnej sytuacji nie można jednoznacznie wskazać przyczyny wystąpienia przekroczeń styrenu. Obszar problemowy został wyznaczony i zostanie objęty szczegółową kontrolą WIOŚ. Wśród działań będzie m.in. kontrola pobliskich zakładów;
•Jedną z przyczyn uciążliwości zapachowych powstających na terenie osiedla Dwory-Kruki może być proces gnilny traw skupowanych i składowanych przez jednego z lokalnych rolników. Podjęto decyzję o przygotowaniu analizy prawnej stwierdzającej czy proceder skupowania traw jest legalny.

Kolejne spotkanie Zespołu Roboczego wstępnie zaplanowano na drugą dekadę stycznia 2017 r.

[ 354 ]