Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
oświetlenia nowego odcinka ul. Batorego
(znak OR.b.0003.68.2016 zgłoszona dnia 2016-11-22, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie oświetlenia nowego odcinka ul. Batorego.
Odwiedzając miejsce budowy , przedłużenia ul. Batorego pomiędzy rondem przy Castoramie, a nowopowstającym rondem na Kamieńcu, można zauważyć świecące się od dłuższego czasu lampy drogowe. Tymczasem nowy odcinek ul. Batorego oznaczony jest znakiem B-l (zakaz ruchu w obu kierunkach). Najlepiej tę sytuację obrazują poniższe zdjęcia:
W związku z powyższym pytam Pana Prezydenta:
• Od kiedy działa oświetlenie na nowym odcinku ul. Batorego?
• Jaki jest koszt (np. w przeliczeniu na jeden dzień) oświetlania zamkniętej jeszcze drogi?
• Czy oświetlanie zamkniętej drogi jest przejawem gospodarności?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-11-28)


Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 22 listopada br. znak: OR.b.0003.68.2016 w sprawie oświetlenia nowowybudowanej drogi - przedłużenia ulicy Batorego w kierunku ul. Jagiełły i ul. Kamieniec uprzejmie wyjaśniam:
1. Oświetlenie drogi zostało uruchomione w dniu 16 listopada br. w godzinach wieczornych.
2. Wybudowane przedłużenie ulicy Batorego przecina ulicę Willową, stanowiącą obecnie jedyny dojazd do części posesji zlokalizowanych przy ulicy Zagrodowej, która w wyniku tej inwestycji została rozdzielona na dwa odcinki, kończące swój bieg placami do zawracania. Dostęp do tych posesji odbywa się dziś poprzez skrzyżowanie ulic : przedłużenie Batorego, Willowa, Zagrodowa, które dodatkowo zapewnia także komunikację dla znacznej liczy gospodarstw położonych wzdłuż ulicy Pod Olszyną. Dlatego skrzyżowanie to musi być po zmroku oświetlone, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu tj. kierowców samochodów, rowerzystów oraz pieszych. Wyjaśniam w tym miejscu, że oświetlenie wyłącznie samego skrzyżowania w/w ulic jest niemożliwe z przyczyn technicznych.
Z tego powodu i pomimo, że przedłużenie ulicy Batorego z formalnego punktu widzenia nie jest jeszcze otwarte dla pełnego ruchu, względy bezpieczeństwa zdecydowały o tym, aby oświetlenie wybudowane wzdłuż drogi uruchomić niezwłocznie po wykonaniu prób i badań.
Poza tym można zauważyć należy, że nową ścieżką rowerową oraz chodnikiem wzdłuż wykonanego przedłużenia ul. Batorego poruszają się, także w godzinach wieczornych, rowerzyści i piesi, którzy skracają sobie w ten sposób drogę podążając w kierunku ulicy Jagiełły i ul. Kamieniec. Ich bezpieczeństwo również zostało wzięte w tym przypadku pod uwagę.
Reasumując powyższą odpowiedź uważam, że uruchomienie oświetlenia drogi w krótkim okresie poprzedzającym jej pełne otwarcie dla ruchu było uzasadnione.

[ 167 ]