Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
absencji Radnych Rady Miasta Oświęcim na uroczystości podpisania listu intencyjnego z miastem Cori
(znak OR.b.0003.63.2016 zgłoszona dnia 2016-10-26, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Bożena Godawa Jakub Przewoźnik Waldemar Łoziński Stanisław Biernat Witold Figiel Michał Chrzan Piotr Kućka )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszamy następującą interpelację:
w nawiązaniu do Pana odpowiedzi na interpelację z dnia 28.09.2016 r. „Na uroczystość podpisania listu intencyjnego z miastem Cori w dniu 25.09.2016 roku, która odbyła się w Muzeum Zamek oraz na uroczystą kolację zostali zaproszeni wszyscy Radni Rady Miasta. Niestety wzięło w nim udział tylko 7 osób."
My również ubolewamy, że wzięło w nim tylko 7 osób, ale winnych tej sytuacji należy szukać gdzie indziej, i dlatego postanowiliśmy przypomnieć Panu Prezydentowi jak wyglądało to owe „zaproszenie wszystkich Radnych Rady Miasta".
Panie Prezydencie, oczywiście zaprosił Pan na kolację z przedstawicielami miasta Cori, ale tylko Przewodniczącego Klubu PiS, bez możliwości zamiany na inna osobę z klubu. Dopiero po dyskusji, która wywiązała się na Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej pomiędzy radnymi słyszymy stwierdzenie Pani Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Oświęcim, a zarazem Przewodniczącej Klubu PO Elżbiety Kos: „a myśmy myśleli, że wy nie przychodzicie bo nie chcecie". I po pytaniu radnych Piotra Kucki i Bożeny Godawy dlaczego tak traktuje się radnych z opozycji wymyślając klucz idealnie pasujący do takich uroczystości - od nas 1 osoba, ze strony Klubu PO 7, Pani Przewodnicząca Elżbieta Kos zadaje pytanie: „to jak dostaniecie takie zaproszenie to czy przyjdziecie?"'. Pytanie to skierowano do radnych Piotra Kucki i Bożeny Godawy, którzy odpowiedzieli, iż każdy kto ma odrobinę szacunku do samego siebie i honoru, gdy otrzyma takie zaproszenie dopiero po interwencji po prostu nie przyjdzie!
Efektem tego zajścia było piątkowe pospolite ruszenie ze strony Urzędu Miasta i dzwonienie do pozostałych radnych z pytaniem czy przyjdą na spotkanie, bo Pan Prezydent zaprosił wszystkich, tylko z warunkiem, że należy opowiedzieć się do godz. 13.00.
Dlatego też pytamy:
1. Czy Włochów również zaprosił Pan w piątek i dopiero po interwencji Przewodniczącej Klubu PO?
2. Jaki stosują Państwo klucz przy zapraszaniu osób na spotkania z przedstawicielami miast partnerskich?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-11-15)


W odpowiedzi na interpelację znak sprawy OR.b.0003.63.2016 złożoną na Sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 26.10.2016 r. informuję co następuje.
Ad. 1.
Program pobylu gości z Cori przebywających w Oświęcimiu w czasie Jesieni Oświęcimskiej 2016 zosta! przygotowany z należytą starannością i został odpowiednio wcześnie przesłany do Urzędu Miasta Cori. Podczas pobytu w Oświęcimiu gościom towarzyszyli opiekunowie, którzy na bieżąco służyli im pomocą.
Ad. 2.
W zależności od rodzaju, formy i charakteru spotkania z przedstawicielami miast partnerskich oraz innych podmiotów zagranicznych liczba osób repetujących miasto Oświęcim ulega zmianie. Na spotkania robocze, dotyczące omówienia konkretnej sprawy, zapraszane są osoby ściśle związane z daną tematyką, np. pracownicy samorządowi, pracownicy instytucji miejskich, eksperci czy przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W przypadku spotkań zwykłych, powitalnych, kurtuazyjnych oraz podczas niektórych posiłków miasto Oświęcim zazwyczaj reprezentuje Prezydent Miasta lub jego zastępcy oraz inne osoby w zależności od składu delegacji gości.
Natomiast, na spotkania o charakterze uroczystym np. podpisanie listu intencyjnego lub umowy partnerskiej, zwyczajowo zapraszana jest większa grupa osób w tym przedstawiciele: Rady Miasta, instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, firm oraz mieszkańców zapewniając reprezentatywność Oświęcimia.
Ostateczna lista osób zaproszonych na spotkanie ustalana jest w oparciu o dane organizacyjne obejmujące m.in.: rodzaj, formę i charakter spotkania, skład delegacji gości, zakładaną tematykę rozmów, czas trwania i termin, środki finansowe (zwykle ograniczone), miejsce, umiejętności językowe uczestników.

[ 314 ]