Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
poszerzenia oferty promocyjnej Miasta Oświęcim
(znak OR.b.0003.57.2016 zgłoszona dnia 2016-09-28, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Adam Góralczyk )


Szanowny Panie Prezydencie
Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim rozdział IV § 39.1-2 składam interpelację w sprawie wydania albumu „ Oświęcim-Auschwitz - Na granicy Dwóch Światów".
Album ten miałby składać się z ponad 350 fotografii ukazujących dzieje naszego miasta. Wydanie go w zapowiadanej wersji trzy językowej było by bardzo dobrym poszerzeniem oferty promocyjnej miasta.
Wszystkie materiały do tego albumu znajdują się w posiadaniu Wydziału Promocji Miasta. Druk tego albumu jest odkładany od wielu lat, a byłby na pewno ciekawą propozycją dla osób odwiedzających nasze miasto.
Mając na uwadze chęć pokazania historii naszego miasta nie tylko poprzez pryzmat obozu mam pytanie?
Czy w najbliższym budżecie miasta przewiduje się znalezienie funduszy na wydanie tego albumu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-10-12)


W odpowiedzi na interpelację znak OR.b.0003.57,2016, złożoną podczas sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28.09.2016 r. w sprawie wydania albumu „Oświęcim - Auschwitz. Na granicy dwóch światów" informuję, iż z propozycją wydania powyższej publikacji zwrócił się już do tut. Urzędu pan Mirosław Ganobis - znany oświęcimski kolekcjoner i historyk - hobbysta, pomysłodawca i twórca tego wydawniczego projektu oraz w dużej mierze właściciel wykorzystanych w nim materiałów archiwalnych. W Wydziale Promocji znajduje się wydruk próbny projektu publikacji. Miasto Oświęcim nie może być wydawcą materiałów opartych na archiwaliach, do których nie ma praw lub co do których prawa te nie są potwierdzone. W projekcie publikacji nie zostały ponadto podane materiały źródłowe. Autor opiera treści albumu na własnej kolekcji oraz relacji świadków historii, o czym sam we wstępie informuje. Występowanie w roli wydawcy wiąże się z odpowiedzialnością za zawartość merytoryczną (historyczną) publikacji, który porusza delikatną i nie opracowaną jeszcze dogłębnie przez historyków tematykę lat okupacji niemieckiej w Oświęcimiu. Pragnę przypomnieć, iż monumentalne dzieło „Monografia miasta Oświęcim" jest nadal w przygotowaniu i trudno zweryfikować zamieszczone w ww publikacji informacje.
Pragnę ponadto zaznaczyć, iż Miasto Oświęcim w roku 2016 deklarowało wsparcie finansowe promocji innego projektu historycznego Pana Mirosława Ganobisa - filmu amatorskiego pod tym samym tytułem, jak przedmiotowa publikacja.
W związku z powyższym Miasto Oświęcim może jedynie częściowo wesprzeć finansowo wydanie albumu „Oświęcim - Auschwitz. Na granicy dwóch światów"w ramach wydatków bieżących w roku 2017, nie wystąpi jednak w roli jego wydawcy.

[ 238 ]