Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
altany śmietnikowej przy ul. Pileckieg
(znak OR.b.0003.10.2015 zgłoszona dnia 2015-02-25, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Michał Chrzan )


Stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 zgłaszam interpelację:
W związku licznymi zapytaniami mieszkańców osiedla rtm. Witolda Pileckiego dotyczącego stanu technicznego altany śmietnikowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Miłosierdzia Bożego oraz w nawiązaniu do mojego wniosku z 28.08.2013r. i odpowiedzi na niego z dnia 04.09.2013r., w której to Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcimia odpowiedział, że na ta chwilę nie można wykonać nowej altany gdyż nie jest uregulowany stan prawny gruntu, na którym ona się znajduje. Z odpowiedzi wynika także iż ewentualny termin złożenia wniosku do Sądu w tej sprawie to grudzień 2013r. W związku z tym, iż mamy luty 2015r. chciałbym zapytać:
1. Czy wniosek został złożony do Sądu, jeżeli tak to kiedy?
2. Czy jest już w tej sprawie orzeczenie Sądu?
3. Kiedy zostanie wykonana nowa altana śmietnikowa w tym rejonie?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2015-03-09)


Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na interpelację znak OR.b.0003.2015 z 25.02.2015 w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, na której zlokalizowana jest altana śmietnikowa usytuowana w sąsiedztwie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego na osiedlu rtm. Witołda Pileckiego w Oświęcimiu informuję, co następuje:
Po wnikliwej analizie zgromadzonych w sprawie dokumentów brak jest na chwilę obecną przesłanek do wszczęcia procedury o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie działki 1220/2 obręb Brzezinka bowiem nie upłynął jeszcze wymagany przepisami prawa 30 -letni termin posiadania samoistnego w/w nieruchomości przez Gminę Miasto Oświęcim.

[ 235 ]