Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
uciążliwego fetoru na terenie miasta Oświęcim
(znak OR.b.0003.52.2016 zgłoszona dnia 2016-09-13, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39 składam kolejną interpelację w sprawie uciążliwego fetoru, który występuje na terenie Oświęcimia.
Od momentu złożenia mojej pierwszej interpelacji w sprawie fetoru minęły juz prawie dwa miesiące. W mieście jak śmierdziało, tak dalej śmierdzi, szczególnie w nocy, nad ranem i w weekendy. Problem fetoru zgłaszają mieszkańcy Oświęcimia (np. ul. Budowlanych, Zwirk. i Wigury, Piłsudskiego, Krasickiego, Olszewskiego, itd.). Mieszkańcy ciągle skarżą s.e na straszny fetor. Z związku z tym chciałbym ponownie zapytać Pana Prezydenta:
1) Ile w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy zostało przeprowadzonych kontroli (np. przez Straż Miejską czy WIOŚ)?
2) Z których rejonów Oświęcimia odnotowywanych jest najwięcej zgłoszeń?
3) Czy znane są wyniki aktualnie przeprowadzonych badań powietrza w mieście?
Jeśli tak, to co one wykazały?
4) Jakie Pana zdaniem powinny zostać podjęte dalsze kroki celem rozwiązania problemu?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-09-23)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym, w dniu 13.09.2016 r. dotyczącą uciążliwego fetoru, który występuje na terenie Oświęcimia informuję:
1. W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy Straż Miejska przeprowadziła na terenie miasta 197 kontroli związanych z uciążliwościami zapachowymi.
2. Występowanie fetoru o różnym charakterze najczęściej zgłaszają mieszkańcy osiedla Monowice, duża ilość zgłoszeń odnotowywana jest także z rejonu osiedla Dwory i ul. Szpitalnej.
3. Miasto Oświęcim w bieżącym roku nie zlecało badań powietrza pod kątem występowania uciążliwych zapachów. Występujące obecnie nieprzyjemne zapachy są tożsame jak w 2014 r., w którym to Instytut Odlewnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych w Krakowie wykonał próbę identyfikacji odorów na terenie miasta Oświęcimia. W wyniku przeprowadzonego wówczas badania powstał raport, w którym m. in, stwierdzono, że zidentyfikowane związki występują w badanych próbkach w różnych ilościach i nie da się określić źródła ich pochodzenia, a w przypadku zdecydowanej większości odorów ich próg zapachowy jest wielokrotnie niższy od stężeń szkodliwych.
4. W ramach dalszych działań w kierunku określenia przyczyn oraz miejsc powstawania uciążliwych zapachów występujących na terenie miasta główny wysiłek należy skierować na zidentyfikowanie źródła fetoru, które nie jest jednoznaczne - czy jest to konkretna firma czy może proces technologiczny. Określone postępowanie musi być prowadzone dalej i należy sukcesywnie eliminować kolejne czynniki mogące być źródłem fetoru. Należy współpracować pomiędzy służbami w ramach posiadanych uprawnień do prowadzenia działań kontrolnych oraz z mieszkańcami przy ustalaniu czasu i miejsca występowania odorów.
Zgodnie z oświadczeniem Z-cy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Ryszarda Listwana, złożonym w dniu 14.07.2016 r. na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Monowice, po zakończeniu realizowanych na terenie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków inwestycji, WIOŚ przeprowadzi kontrolę podsumowującą i sprawdzi czy opróżnienie zbiornika i zamknięcie kanału wpłynęło na poprawę sytuacji. Jeżeli nie będzie poprawy WIOŚ przystąpi do następnych kontroli i badań przy użyciu nowego urządzenia pozwalającego na identyfikowanie zanieczyszczeń w chmurze.

[ 181 ]