Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
poprawy stanu ławek przystankowych
(znak OR.b.0003.49.2016 zgłoszona dnia 2016-08-31, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Stanisław Biernat Michał Chrzan )


Niezmiernie cieszy nas fakt, że Pan Prezydent z taką rzetelnością i wnikliwością podchodzi do odpowiedzi na nasze interpelacje i wychwycił to, że ostatnia interpelacja nie nosiła znamion interpelacji, a było to tylko zwykłe pismo. Bardzo sobie cenimy taką uwagę zwłaszcza, że jest ona od Silnego Człowieka Małopolski Zachodniej, dlatego pomni tej uwagi - stosownie do zapisów Statutu Miasta Oświęcim §39 ust. 1 i 2 składamy następującą interpelację.
Przyjmując odpowiedź na pismo złożone na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 29 czerwca 2016 r. w sprawie poprawy ławek — informujemy, iż podtrzymujemy swoje stanowisko w sprawie poprawienia ławek przystankowych przedstawione w dotychczasowych interpelacjach i piśmie.
Dlatego ponawiamy pytanie:
Kiedy zostaną poprawione ławki tak, aby dało się usiąść bez ryzyka poparzenia i przymarznięcia?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-09-08)


Szanowni Panowie Radni,
odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 31 sierpnia 20l6r., znak: OR.b.0003.49.2016 - informuję, że ostateczną odpowiedź dot. wymiany ławek, otrzymali Panowie Radni w piśmie z dnia 11 maja 2016r. znak: GM.I.0003.3.2016.

[ 177 ]