Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
w sprawie uciążliwego fetoru, który występuje się na terenie Oświęcimia
(znak OR.b.0003.45.2016 zgłoszona dnia 2016-07-14, w okresie międzysesyjnym przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie uciążliwego fetoru, który występuje się na terenie Oświęcimia.
W dniu 8.07.2016 roku odbył się na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej, Chemików i Olszewskiego protest mieszkańców przeciwko uciążliwemu smrodowi, który można wyczuć od dłuższego czasu na terenie Miasta i Gminy Oświęcim. Przez około godzinę mieszkańcy blokowali przejazd przez drogę krajową nr 44. Zdesperowani obywatele zapowiadają dalsze protesty. Przytaczając słowa słowa Antoina de Sainta Exuperego : „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, myją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci", chciałbym zapytać Pana Prezydenta:
1) Jakie działania zostały podjęte przez Urząd Miasta w celu rozwiązania tego problemu?
2) Czy znane są Panu wyniki przeprowadzonych badań powietrza? Jeśli tak, to co wykazały?
3) Jak przebiega współpraca w rozwiązaniu problemu pomiędzy Urzędem Miasta, a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska?
4) Dlaczego pomimo wielu kontroli, do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić kto jest winien tej sytuacji?
5) Jakie są planowane* dalsze kroki w rozwiązaniu problemu?
6) W jakiej formie i kiedy zostaną poinformowani mieszkańcy Oświęcimia o przyczynach i źródle uciążliwego fetoru?


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-27)


W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 14 lipca 2016 r. dotyczącą uciążliwego fetoru, który występuje na terenie Oświęcimia informuję:
Instytucją odpowiedzialną z mocy prawa za sprawdzanie i monitorowanie stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie miasta Oświęcim jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ) oraz Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w zakresie wyznaczonego celu jakim jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Miasto Oświęcim nie ma umocowania prawnego ani narzędzi do kontrolowania zanieczyszczeń powietrza, w tym także uciążliwych zapachów. Urząd Miasta Oświęcim mając na względzie trudny charakter sprawy jak i jego istotne oddziaływanie na część przestrzeni miejskiej współpracuje zarówno z WIOŚ i Starostwem Powiatowym.
Sprawa uciążliwych zapachów występujących na terenie miasta Oświęcim była przedmiotem kontroli, jakie na wniosek władz Miasta przeprowadzał w ostatnich kilkunastu miesiącach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. W ramach tych działań wykonane zostały kontrole kilku firm z terenu miasta Oświęcimia w tym firma Synthos Dwory 7 Sp. z o. o. s.j., Solvent Wistol S.A., Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. (MPOŚ). Ponadto w ramach posiadanych kompetencji ustawowych kontrole przedsiębiorców prowadzone są również przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Miasto Oświęcim korzystając ze swoich uprawnień właścicielskich przeprowadziło kontrolę na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w zakresie procesu przetwarzania odpadów. Podczas kontroli instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych sprawdzono otwarcie bioreaktorów oraz procedurę przenoszenia na pryzmy i przetwarzania kompostu. Podczas tych kontroli zarówno WIOŚ jak i pracownicy Urzędu Miasta nie stwierdzili występowania uciążliwego zapachu o właściwościach opisywanych przez mieszkańców.
W odniesieniu do MPOŚ przeprowadzone zostały wizje na terenie oczyszczalni oraz odbyły się rozmowy z zarządem przedsiębiorstwa i większościowym właścicielem, w których uczestniczyły także jednostki kontrolujące m.in. WIOŚ, Starostwo Powiatowe oraz przedstawiciele mieszkańców. W wyniku tych spotkań podjęte zostały ustalenia, które MPOŚ ma w określonym czasie zrealizować w tym: wyeliminowanie dostawy ścieków i odpadów do zbiornika awaryjnego odznaczające się wysokimi parametrami ChZT i podwyższoną zawartością lotnych związków organicznych mogących być źródłem emisji zapachowych, oczyszczenie zbiornika awaryjnego oraz przykrycie kanału doprowadzającego ściek przemysłowy z Synthos do oczyszczalni.
W okresie od 15.09.2014 r. do 07.11.2014 r. na wspólne zlecenia Miasta Oświęcim i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Instytut Odlewnictwa Zespół Laboratoriów Badawczych w Krakowie wykonał próbę identyfikacji odorów na terenie miasta Oświęcimia z użyciem mobilnego analizatora zNose 4300. Raport z wykonania tego badania jest w posiadaniu zlecających. Wynika z niego m.in. że zidentyfikowane związki występują w badanych próbkach w różnych ilościach, nie da się stwierdzić źródła ich pochodzenia, w przypadku zdecydowanej większości odorów ich próg zapachowy jest wielokrotnie niższy od stężeń szkodliwych.
WIOŚ, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Oświęcim ściśle współpracują w celu rozwiązania istniejącego problemu wymieniając się pozyskanymi informacjami. Miasto m.in. sugeruje konieczność przeprowadzenia kontroli w podmiotach mogących być źródłem uciążliwości zapachowych. Kontrole takie są przeprowadzane przez WIOŚ lub na prośbę WIOŚ przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Wszystkie instytucje zainteresowane ustaleniem winnego tej sytuacji, zgodziły się co do tego, że trzeba po kolei eliminować potencjalne źródła uciążliwości zapachowej. Jeżeli występuje prawdopodobieństwo, że dany proces lub działanie może być takim źródłem, wydawane są zalecenia pokontrolne do realizacji. Jak się okazuje sprawa jest na tyle trudna, że wymaga ona dalszych działań, które są i będą podejmowane.
W najbliższych dniach na terenie MPOŚ zostaną zakończone wszystkie prace, do których zarząd Spółki się zobowiązał. Zakończą się również kontrole przedsiębiorców dokonujących min. mycia cystern na terenie miasta Oświęcimia. W dalszym ciągu będzie prowadzony monitoring zgłoszeń kierowanych od mieszkańców oraz wykonywane będą bardzo częste kontrole rejonu Monowic, Dworów oraz obszarów przemysłowych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W miesiącu sierpnia br. WIOŚ zamierza przeprowadzić kontrolę przy pomocy nowego urządzenia pomiarowego pozwalającego na doraźne określenie substancji chemicznych w badanym powietrzu.
W większości spotkań jakie są organizowane w tej sprawie uczestniczą mieszkańcy lub ich przedstawiciele i są oni na bieżąco informowani o działaniach jakie zostały podjęte, jakie zostały zrealizowane i jakie są planowane. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Monowice w dniu 14.07.2016r.

[ 206 ]