Rada Miasta Oświęcim VII kadencji - interpelacje radnych

Interpelacja dotyczy:
składu zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp z o.o.
(znak OR.b.0003.37.2016 zgłoszona dnia 2016-06-29, na sesji Rady Miasta Oświęcim przez: Jakub Przewoźnik )


Szanowny Panie Prezydencie,
stosując się do zapisów Statutu Miasta Oświęcim, rozdział IV, §39, pkt. 1-2 składam interpelację w sprawie składu zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o.
W związku z informacjami zawartymi na stronie internetowej MZK {http://www.mzk.oswiecim.pl/Ogolne-wiadomosci--78.html) zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
• Kiedy odbył się konkurs na stanowiska prezesa i wiceprezesa spółki?
• Jakie wymogi formalne postawiono kandydatom na stanowiska prezesa i wiceprezesa zarządu MZK?
• Jeśli konkurs nie odbył się, dlaczego zrezygnowano z transparentnej ścieżki wyboru członków zarządu?
• Jakie były potrzeby utworzenia nowego stanowiska - wiceprezesa zarządu?
• Czy Pani Bożena Fraś była jedynym i najlepszym kandydatem na stanowisko prezesa MZK? Jakie wykształcenie i doświadczenie zawodowe posiada obecna Pani prezes?
• Ile wynosi aktualne wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa MZK?
• Jakie priorytety i kierunki działań wyznaczono dla nowego zarządu MZK?
Jednocześnie za pośrednictwem Pana Prezydenta chciałbym gorąco podziękować Pani Annie Kołodziej - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej - za przedstawienie na wczorajszej Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim osoby nowej Pani prezes MZK w Oświęcimiu.


Odpowiedź Prezydenta Miasta Oświęcim
(udzielona w dniu 2016-07-08)


Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta w dniu 29.06.2016 r. znak: OR.b.0003.37.2016. w sprawie składu zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. uprzejmie wyjaśniam:
Na podstawie art. 1Oa ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z póżn. zm.) członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Obowiązujące przepisy prawne nie nakładają obowiązku przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa i wiceprezesa zarządu. W związku z powyższym wybór osób na ww. stanowiska odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Powołując prezesa i wiceprezesa zarządu, rada nadzorcza MZK sp. z o.o. zwracała uwagę przede wszystkim na odpowiednie przygotowanie zawodowe potrzebne na stanowiskach zarządczych, w tym w szczególności na doświadczenie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość przepisów prawa handlowego, administracyjnego i cywilnego, znajomość kodeksu pracy, wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, praw ekonomii oraz przepisów z zakresu gospodarki komunalnej, a także wiedzę techniczną związaną z eksploatacją i naprawą taboru autobusowego.
Akt założycielski Spółki przewiduje zarząd wieloosobowy. Na podstawie art. 201 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) oraz § 18 ust. 1 aktu założycielskiego Spółki, Walne Zgromadzenie Wspólników ustaliło dwuosobowy skład zarządu. Rozszerzenie składu zarządu nie spowodowało zwiększenia stanu zatrudnienia, gdyż wiceprezes zarządu był już zatrudniony w Spółce. Konieczność powołania zarządu wieloosobowego ma związek ze zwiększonymi obowiązkami spółki Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. wynikającymi ze zmian organizacyjnych, jakie nakłada na spółkę dyrektywa unijna nr 1370/2007 oraz inne akty prawne dostosowawcze do wymienionego rozporządzenia (WE) - w tym ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.). Spółka będąc operatorem publicznego transportu zbiorowego będzie miała więcej obowiązków w zakresie świadczenia usług transportowych, będzie poddana większym kontrolom i audytom w zakresie merytorycznym, będzie się jej stawiać wyższe wymagania w zakresie świadczenia usługi.
Obecna Pani Prezes spełnia wszystkie wymagania, jakie winna mieć osoba decyzyjna zatrudniona na stanowisku prezesa zarządu. Posiada wykształcenie ekonomiczno-techniczne i doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych (co pozwoliło jej na zdobycie doświadczenia w organach spółek komunalnych). Ma prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe w różnych branżach handlowo-przemysłowych, w tym ponad 15-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektorskich oraz pracy w zarządach podmiotów prawnych. Wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa nie odbiega od standardów przyjętych dla innych spółek komunalnych na terenie Miasta Oświęcim.
Zadania, jakie realizuje spółka nie są zadaniami dla nowego zarządu, a dla całej firmy. Dotyczą one przede wszystkim zwiększenia efektywności i komfortu miejskiej komunikacji publicznej poprzez zakup i unowocześnienie taboru autobusowego.

[ 214 ]